Pågående forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt inom BeFos forskningsprogram är pågående.

Avslutade projekt rapporteras i forskningsrapporter som publiceras här

______________________________________________________________________________________________   

 • Temperaturflöden i järnvägstunnlar och tunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen. (BeFo projekt 326)

 • Identifiering av utfall med numeriska analyser.  (BeFo projekt 365)
 • Hydrofob betong. (BeFo projekt 383

 • Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande –Del 1: Risk‐baserad optimering vid modellering av geologiska egenskaper. (BeFo projekt 400)

 • Verifiering av analytisk modell för beräkning av valvstabilitet. (BeFo projekt 409)

 • Mekanisk beständighet av injekteringsmedel, påverkan från drivningen av tunnel (BeFo projekt 416)
 • Hantering av mätstörningar från spårbunden trafik för DCIP-undersökningar, steg 1 (BeFo projekt 417)

 • Utveckling av dynamisk injektering. (BeFo projekt 420)
 • Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt samt identifiering och ekonomisk värdering av konsekvenser till följd av förseningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 422)

 • Effektiva simuleringar av brottsannolikhet. (BeFo projekt 424)

 • Numerisk modellering av spränginducerad skada runt bergtunneln med LS-DYNA. (BeFo projekt 427)

 • Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken.  (BeFo projekt 429)

 • Experimentell och teoretisk studie av skaleffekten på bergmekaniska parametrar för bergssprickor.  (BeFo projekt 430)

 • Verifiering av Real Time Grouting Control (RTGC) teori med hjälp av en artificiell fraktur med justerbara öpp-ningsarrangemang; En numerisk och experimentell studie. (BeFo projekt 433)

 • Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniskaåtgärder och kontroll. (BeFo projekt 434)

 • Dynamisk 3D numerisk modellering av storskaliga tester på bergförstärkning i Kiirunavaara gruva. (BeFo projekt 436)

 • Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – Modellering av fältförsök. (BeFo projekt 437)

 • Miljö- och hälsofarliga ämnen i bergmaterial – fallstudie Arlanda – Rosersberg. (BeFo projekt 438)

 • Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat. (BeFo projekt 439)

 • Injektering av bergsprickor under höga hydrauliska gradienter. (BeFo projekt 440)

 • Kommunikation av information och kunskap om geologiska och geotekniska risker. (BeFo projekt 441)

 • Spiling i påslag och komplexa tunnelpassager. (BeFo 442)

 • Vibrationsövervakning och passiv seismik undersökning av bergmassan. (BeFo 444)

 • Integreted geophysics for mapping of soil depth and rock properties in water passages. (BeFo 445)

 • Deformatoin i sprickor nära tunnelkonturen och dess påverkan på injektering. (BeFo 446)

 • Modellering av injektering i spricknätverk med alternativa reologiska modeller för cementbruk. (BeFo 447)

 • Utvärdering av bergmassans kvalitet för injekteringsdesign med hjälp av AI. (BeFo 448)

 • Placering och orientering av stålfiber i sprutbetong kartlagd genom tomografiundersökning. (BeFo 501)

 • Coupled hydro-mechanical model analysis of rock stress, permeability and transmissivity changes during and post tunnel excavation. (BeFo 502)

 • Livslängdsaspekter hos sprucken stålfiberarmerad sprutbetong. (BeFo 503)

  • Hybridbindemedel som kombinerar kalciumsulfaluminat cement med Portlandcement för hållbar sprutbetong och gjuten in-situ betong. (BeFo 507)

 • DCIP för bergbyggnadstillämpningar. (BeFo 511)