Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo

BeFo är en forskningsledningsorganisation, som på huvudmännens uppdrag initierar, planerar och finansierar angelägna forskningsprojekt inom bergteknik. BeFos forskning har bred förankring hos beställare, entreprenörer, konsulter, forskare och samhället i stort. Resultaten skall spridas till bredast möjliga praktiska nytta och tillämpning. Ett mål är att utveckla bergbyggandet och bygga fler och bättre berganläggningar över tid. 

Forskningen BeFo bedriver har en viktig roll i den tekniska utvecklingen inom bergbranschen. BeFos organisation med huvudmän från branschen skapar unika möjligheter till samarbete, samfinansiering av forskning och ökade möjlighet till synliggörande av resultat och implementering.

BeFo arbetar aktivt med allt från samfinansiering och att vara ett stöd inom svensk forskning, till att skapa  mötesplatser och att vara en naturlig länk mellan branschens olika aktörer.