Publikationer

  • Forskningsrapporter

BeFos forskningsrapporter finns tillgängliga för fri nedladdning (PDF-filer).
Ingen inloggning krävs för att söka och ladda ner filer.
En del äldre forskningsrapporter kan beställas endast tryckta.
Även kortversioner av BeFo rapporter finns att läsa/ladda ner - för rapporter utkomna 2013 och framåt.   

Rapporterna får användas endast i oförändrat skick och användare ska alltid hänvisa till källan (BeFo).

  • Föredrag presenterade vid Bergmekanikdagar: 

Artiklar från år 2005-2017 finns på denna hemsida (välj "Bergmekanikdagar"  i "Rapportkategori" -  nedan).
Artiklar innan 2005: kontakta kontakta BeFo

  • Andra publikationer i urval

Välj "Andra publikationer i urval"  i "Rapportkategori" -  nedan.

========================================================================================================

SVENSKA BERGTEKNIKFÖRENINGENS PUBLIKATIONER FINNS TILLFÄLLIGT PUBLICERADE HÄR. 
HÄNVISNING KOMMER NÄR PUBLIKATIONERNA FLYTTAS TILL EN NY PERMANTENT PLATS.

PUBLICATIONS OF THE SWEDISH ROCK ENGINEERING ASSOCIATION ARE TEMPORARILY PUBLISHED HERE.
WHEN THE PUBLICATIONS ARE MOVED TO A NEW PERMANENT LOCATION A REFERRAL WILL BE ANNOUNCED.

Artiklar från BK-dagar
Artiklar från Bergdagar från 2018 
Artiklar från Nordic Grouting Symposium 2023

========================================================================================================

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pris för beställning av tryckt rapport: 
- BeFo/SveBeFo rapport: 150 kr (Exkl. moms och porto).
- För andra publikationer: kontakta BeFo för prisuppgift.

Beställ tryckt publikation - klicka på "Beställ publikation" i rutan uppe till höger.

Se "Söktips" i rutan till höger.

Nr Författare Titel Rapportkategori Utgivningsår
195 Jan Trägårdh, Karin Appelquist, Elisabeth Helsing, Erik Nordström, Manouchehr Hassanzadeh, Mårten Janz, Mariusz Kalinowski Hållbart samhällsbyggande med beständig betong / Sustainable construction with durable concrete BeFo-rapporter 2024
Projekt 425 Sammanfattning Torleif Dahlin Optimering av geoelektrisk tomografi för undermarksbyggande Steg 1 BeFo-rapporter 2023
192 Sara Johansson Interpretation of spectral parameters from induced polarization investigations of geological materials / Tolkning av spektrala parametrar från undersökningar av geologiska material med inducerad polarisation BeFo-rapporter 2024
244 Pin Zhou, Mohsen Bazargan, Flavio Lanaro, Shahin Shirzadegan, Nooraddin Nikadat, Senzia Warema, Changping Yi, Erling Nordlund Dynamic modelling of rock bolts at Kiirunavaara mine / Dynamisk modellering av bultar i Kiirunavaara gruva BeFo-rapporter 2024
209 William Bjureland Reliability-based design of rock tunnel support / Tillförlitlighetsbaserad dimensionering av bergtunnelförstärkning BeFo-rapporter 2024
178 Ulf Håkansson, Johan Wiklund, Michal Kotzé, Mashuqur Rahman Continuous measurement of the rheological properties of cement grouts – demonstrator for the PUV+PD ultrasound technique / Kontinuerlig mätning av cementbaserade injekteringsmedels reologiska egenskaper – Demonstrator för PUV+PD ultraljudsteknik BeFo-rapporter 2024
243 Louise Sjölund, Björn Stille Deformation i sprickor nära tunneln och dess påverkan på injektering / Deformation in rock joints close to the tunnel and its impact on grouting BeFo-rapporter 2024
157 Björn Stille Grouting theory and grouting practice / Injekteringsteori och utförande BeFo-rapporter 2024
176 Henrik Ittner, Anders Bouvin, Bernt Wernby Undersökning av sprängsprickor från mekaniserad laddning med bulkemulsion i Äspölaboratoriet och Kistatunneln / Investigation of blast fractures from mechanized charging with emulsion in Äspö HRL and the Kista tunnel BeFo-rapporter 2024
242 Chunling Shan, Abbas Abbaszadeh Shahri, Stefan Larsson, Fredrik Johansson Automated MWD data processing and unified database building / Automatiserad MWD databehandling och uppbyggnad av en enhetlig databas BeFo-rapporter 2024
Projekt 434 Sammanfattning Åsa Fransson Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniska åtgärder och kontroll – Del 2 BeFo-rapporter 2023
223 Maria Ask, Alireza Malehmir, Almir Draganović, Anna Kadefors, Fredrik Johansson, Håkan Rosqvist, Lars O. Ericsson, Lars-Olof Dahlström, Mats Svensson, Thomas Olofsson, Torleif Dahlin TRansparent Underground STructure (TRUST) – management/ TRansparent UnderjordsinfraSTruktur (TRUST) – management BeFo-rapporter 2023
236 Patrick Rogers Material properties of bulk hydrophobic concrete in a Nordic environment / Egenskaper hos hydrofob betong i nordiskt klimat BeFo-rapporter 2023
241 Catrin Edelbro, Fredrik Perman, Fredrik Johansson Spiling i tunnlar – en förstudie / Spiling in tunnels – a pilot study BeFo-rapporter 2023
233 Andrzej Cwirzen, Ankit Kothari, Thanyarat Buasiri, Tommy Ellisson, Hans Hedlund Calcium sulphoaluminate cements (CSA) for sustainable shotcreting – pre-study / Kalciumsulfoaluminatcement (CSA) för hållbar sprutbetong - förstudie BeFo-rapporter 2023
239 Morgan Johansson, Karl Arvidsson, Peter Folkow, Joosef Leppänen Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – parameterstudier och jämförelse med försök / Damaging effects in building from blast induced vibrations – Parametric studies and comparison with experiments BeFo-rapporter 2023
237 Ojas Arun Chaudhari, Giedrius Zirgulis Development of dynamic grouting stage 2 / Utveckling av dynamisk injektering Etapp 2 BeFo-rapporter 2023
238 Anna Andrén Freezing temperature flows in railway tunnels and its consequence on the rock supporting structure, the rock and the reinforcing elements / Temperaturflöden i järnvägstunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen BeFo-rapporter 2023
240 Jack Lidmar, Catrin Edelbro, Jessa Vatcher, Johan Spross Effektiv simulering av brottsannolikhet: Förstudie av AWH-metodens möjligheter inom bergbyggande / Efficient simulation of failure probability: Prestudy of the AWH method’s potential in rock engineering design BeFo-rapporter 2023
235 Jörgen Larsson Driftsättning av en 5 mn skjuvtestutrustning och utvärdering av replikor i direkta skjuvtester/Commissioning of a 5 MN shear test equipment and evaluation of replicas in direct shear tests BeFo-rapporter 2023
218 Pramod Surendran, Åsa Fransson Vattenverksamhet i urbana områden: miljödom, undersökningar, tekniska åtgärder och kontroll / Water operations in urban areas: permit, investigations, technical measures and control BeFo-rapporter 2021
ISBN 978-0727759955 Arild Palmström & Håkan Stille Rock Engineering Andra publikationer - urval 2015
227A Johan Spross, Håkan Stille Hantering av ekonomiska risker i undermarksprojekt: Geotekniska bedömningsgrunder för riskdelning – förstudie / Management of economic risks in underground excavation: Geotechnical baselines for risk sharing – pre-study BeFo-rapporter 2022
205 Johan Spross, Tobias Gasch, Fredrik Johansson Praktisk användning av observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk: Rekommendationer och beräkningsexempel / Practical use of the Observational Method in a reliability framework: Recommendations and calculation examples BeFo-rapporter 2022
234 Johan E. Carlson, Anton Jansson Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i gruvindustri och infrastrukturprojekt / Ultrasound method for condition monitoring of rock bolts in infrastructure projects and mining industry BeFo-rapporter 2022
232 Mats Svensson, Pål Hansson, Sara Johansson, Maria Duvaldt, Olof Fribergt Osäkerhetsmodeller - för optimal geoteknisk resursanvändning i infrastrukturprojekt / Uncertainty models – for optimal use of geo related resources in infrastructure planning BeFo-rapporter 2022
230 David Saiang, Musa Adebayo Idris, Erling Nordlund Block erosion of unlined rock spillway canals / Blockerosion av utskov i berg BeFo-rapporter 2022
229 Tristan Jones, David Saiang Design methods for variable-stress, variable-geology environments / Designmetoder för bergmassor med varierande geologi och spänningsförhållanden BeFo-rapporter 2022
228 Chunling Shan, Abbas Abbaszadeh Shahri, Stefan Larsson Modellering av berg- och grundvattennivåer med artificiell intelligens / Rock and groundwater surface modelling using artificial intelligence BeFo-rapporter 2022
173 Andreas Sjölander Analyses of shotcrete stress states due to varying lining thickness and irregular rock surfaces/ Analyser av spänningstillstånd i sprutbetong med hänsyn till varierande tjocklek och bergets oregelbundna yta BeFo-rapporter 2017
231 Catrin Edelbro, Fredrik Perman, Bruno Figueiredo, Jonny Sjöberg Utvärdering och tolkning av initiala bergspänningar för Stockholm och Göteborg/Evaluation and interpretation of initial rock stresses for Stockholm and Gothenburg BeFo-rapporter 2022
199 Almir Draganović, Ulf Håkansson, Johan Funehag Standardisering av mätning av inträngningsförmåga av cementbaserade injekteringsmedel / Standardization of the measurement of rheology of cementitious grouts BeFo-rapporter 2019
198 Almir Draganović, Ulf Håkansson, Johan Funehag Standardisering av mätning av inträngningsförmåga av cementbaserade injekteringsmedel / Standardization of the measurement of penetrability of cementitious grouts BeFo-rapporter 2019
152 Mashuqur Rahman Rheology of cement grout – ultrasound based in-line measurement technique and grouting design parameters / Reologi av injekteringsbruket – Ultraljud baserat in-line mätteknik och injektering dimensionering parameter BeFo-rapporter 2017
219 Roger Wisén, Matteo Rossi Integrated geophysics for mapping soil depth and rock quality in underwater passages - Test of optic fibre / Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager - Test av optisk fiber BeFo-rapporter 2021
215 Simon Krekula, Flavio Lanaro, Tadeusz Stepinski Development of the instrument RBT with respect to rock bolt types PC- and CT-bolt and similar combination bolts / Vidareutveckling av instrumentet RBT med avseende på bulttyperna PC- och CT-bult och motsvarande kombinationsbultar BeFo-rapporter 2021
212 Jessa Vatcher, Jonny Sjöberg Representing spalling in rock excavations with BBM / Representation av spänningsinducerade brott i tunnlar och bergrum med BBM BeFo-rapporter 2021
217 Anders Ansell Datortomografi som undersökningsmetod för att beskriva orientering av stålfibrer i sprutad och gjuten betong för tunnlar / Computed tomography as investigation method to describe the steel fibre distribution in sprayed and cast concrete for tunnels BeFo-rapporter 2021
225 Peter Ulriksen Specialstudie avseende optimering av parametrar för tryckslagseffekter. Dynamisk Injektering, Lunds tekniska högskola – etapp 4 / Study focused on on optimization of parameters for water hammer effects. Dynamic Grouting, Lunds tekniska högskola, stage 4 BeFo-rapporter 2021
221 Peter Ulriksen Dynamisk injektering baserad på återkopplad resonans samt tryckslag - etapp 3 / Dynamic Grouting by Feedback Resonance and Water Hammer - Part 3 BeFo-rapporter 2021
200 Liangchao Zou, Ulf Håkansson, Vladimir Cvetkovic Analysis of cement grout propagation in fractured rocks / Analys och simulering av cementinjektering i sprickigt berg BeFo-rapporter 2021
222 Maria Johansson, Sandra Frosth, Tobias Robinson, Ann Segerborg-Fick Hållbar tunn-el: strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering/Sustainable tunnels through strategic electrification BeFo-rapporter 2021
220 Sara Kvartsberg, Johan Thörn, Edward Runslätt, Sebastian Almfeldt Förundersökningsdata för injekteringsdesign: metod, råd och riktlinjer avseende sprickviddsfördelningar/Pre-investigation data in grouting design: methodology and guidelines regarding fracture aperture distributions BeFo-rapporter 2021
224 Lars-Olof Dahlström, Erim Guclu, Erling Nordlund Bedömning av karaktäristisk bärförmåga vid grundläggning på berg / Estimating characteristic bearing capacity for foundations on rock BeFo-rapporter 2021
86:1/86 Sten G-A Bergman, Anders Carlsson Förundersökningar i berg Rekommendationer för förundersökningar, prognoser och utlåtanden/ Site lnvestigations in Rock lnvestigations, prognoses, reports – recommendations BeFo-rapporter 1986
213 Catrin Edelbro, Robert Ylitalo Augmented rock mechanics reality/Förstärkt bergmekanisk verklighet BeFo-rapporter 2021
5 Finn Ouchterlony Stiftelsen Svensk Detonikforsknings samlade forskningsrapporter och särtryck / SveDeFo’s collected research reports and offprints SveBeFo-rapport 1994
214 Jenny Norrman, Lars O Ericsson, Anders Markstedt, Yevheniya Volchko, Kristina L Nilsson, Jennie Sjöholm Nya dimensioner i svensk planering - en utredning om undermarksplanering och geosystemtjänster / New dimensions in Swedish planning - an investigation of subsurface planning and geosystem services BeFo-rapporter 2020
210 Andreas Sjölander Structural behaviour of shotcrete in hard rock tunnels / Sprutbetongens verkningssätt i tunnlar i hårt berg BeFo-rapporter 2020
206 Almir Draganović, Antranik Karamanoukian, Peter Ulriksen, Stefan Larsson Dispergering av mikrocement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare / Dispersion of micro cement based grout with ultra sound and conventional laboratory mixers BeFo-rapporter 2020
201 John Shamu, Liangchao Zou, Ulf Håkansson The Bingham-plug in radial flow of a yield stress fluid between smooth parallel disks / Binghampluggens utseende vid två-dimensionell radiell strömning BeFo-rapporter 2020
211 Eleni Gerolymatou, Åsa Fransson A novel semi-analytical tool for stress interpretation using borehole breakouts / Ett nytt semi-analytiskt verktyg för spänningstolkning baserad på borrhålsutfall BeFo-rapporter 2020
208 Hossein Khodaverdian, Magnus Zetterlund Läckande bulthål i berg - orsaker och åtgärder / Leaky bolt hole in rock - Causes and measures BeFo-rapporter 2020
204 Susanne Grigull, Paul Evins, Johan Berglund, Ann Bäckström, Lars Jacobsson, Karl-Johan Loorents, Eva Samuelsson Mats Svensson, Robert Swindell, Johan Thörn, Sofia Winell Enkätstudie – Insamling och lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data / Questionnaire study – Engineering-geological and hydrogeological data collection and storage BeFo-rapporter 2020
207 Peter Ulriksen Dynamisk injektering baserad på: återkopplad resonans, generering av fyrkantvåg samt tryckslag/Dynamic Grouting Using Feedback Resonance, Square Wave excitation and the Water Hammer Phenomena BeFo-rapporter 2020
184 Jeroen van Eldert Application of drilling monitoring parameters in tunnelling - with focus on excavation damage, rock mass characterisation and rock support design/Användning av borrparameterna i Tunneldrivning - med fokus på sprängskador, bergmassakarakterisering och bergförstärkningsdesign BeFo-rapporter 2024
175 Åsa Fransson, Johanna Merisalu Vattenverksamhet i urbana områden: tillstånd, undersökningar, tekniska åtgärder och kontroll med fokus på infrastrukturbyggande/Water operations in urban environments: license, investigations, technical measures and monitoring with focus on construction of infrastructure BeFo-rapporter 2018
187 Lars O. Ericsson, Fredrik Mossmark, Malin Norin, Bror Sederholm, Jan Trägårdh Konstruktionsförutsättningar för berganläggningar med fokus på den vattenkemiska miljön, korrosion och betongdegradering / Rock engineering with focus on the hydrochemical environment, corrosion and concrete degradation BeFo-rapporter 2019
174 Ann Bäckström, Yanting Chang Study on correlations between rock stresses and major fault zones/Förstudie av korrelation mellan spänningsregioner och stora förkastningar BeFo-rapporter 2020
169 Eva Hakami, Sofia Winell Visualisering av borrhålsdata - överskådlig redovisning av kärnkarteringsresultat / Visualisation of borehole data - Lucid presentation of drill core mapping results BeFo-rapporter 2020
177 Mats Olsson, Urban Åkeson Revidering av AMA-17 bergschakt - en förstudie /Revision of AMA-17 excavation – a pre-study BeFo-rapporter 2018
202 Mats Olsson, Urban Åkeson Förslag till revidering av AMA-17 CBC bergschakt/Proposal to a revision of AMA-17 Excavation BeFo-rapporter 2019
181 Ali Nejad Ghafar, Almir Draganovic, Stefan Larsson An experimental study to measure grout penetrability, improve the grout spread, and evaluate the Real Time Grouting Control theory/En experimentell studie för mätning av inträngningsförmåga av injekteringsmedel, förbättring av spridning av bruket, och utvärdering av RTGC-teorin BeFo-rapporter 2024
R 186 Peter Andersson, Simon Krekula, Tadeusz Stepinski Verification of an instrument for non-destructive testing of cement grouted rock bolts/Verifiering av ett instrument för icke-förstörande testning av bergbultars ingjutning BeFo-rapporter 2019
191 Per-Ivar Olsson Advances in time-domain induced polarisationData acquisition, processing and modelling BeFo-rapporter 2024
194 Peter Ulriksen Seismoelektrik - fälttester av apparatur, Etapp 4/ Seismoelectrics - field tests of instruments, Phase 4 BeFo-rapporter 2024
185 Peter Jonsson, Leif Johansson, Sara Johansson, Per-Ivar Olsson, Torleif Dahlin Tredimensionell bergundersökning med geoelektriska och geologiska metoder/Three-dimensional rock investigation with geoelectric and geological methods BeFo-rapporter 2022
182 Peter Ulriksen Dynamisk injektering baserad på återkopplad resonansfrekvens. Etapp 1 / Dynamic grouting based on feedback resonance. Part 1 BeFo-rapporter 2024
193 Bror Sederholm, Helen Pahverk Korrosionsprovning av olika typer av bergbultar i Tunnlar – Långtidsexponering / Corrosion testing of different types rock bolts in tunnels – Long time exposure BeFo-rapporter 2019
189 Anders Ansell Guidelines for practical use when shotcreting close to blasting and vibrations in hard rock / Praktiska riktlinjer vid användning av sprutbetong nära sprängning och vibrationer i hårt berg BeFo-rapporter 2019
175_1_90 Anders Heiner, Arne Fjällhed, Claes-Göran Jonefjäll Technical specifications for underground work - Draft BeFo-rapporter 1990
190 Johan Spross, Håkan Stille, Fredrik Johansson, Arild Palmström Utredning av riskbaserade principer inom bergdimensionering: Så bör en standard vara uppbyggd/Investigation of risk-based approaches to rock engineering design: Principles for design codes BeFo-rapporter 2019
197 Ali Nejad Ghafar, Almir Draganovic, Stefan Larsson Development of dynamic grouting, stage 1 / Utveckling av dynamisk injektering, etapp 1 BeFo-rapporter 2019
183 Anna Kadefors, Thomas Olofsson, Maria Ask Innovation processes and dissemination of research-based knowledge in Swedish rock engineering - experiences in the trust geoinfra project/Innovationsprocesser och spridning av forskningsbaserad kunskap inom svenskt bergbyggande - Erfarenheter från projektet TRUST GeoInfra BeFo-rapporter 2019
154 Iad Saleh Sprutbetong och dess egenskaper – erfarenheter från sprutbetonganvändning vid anläggningsbyggande / Shotcrete and its properties – experiences of shotcrete use in infrastuctures BeFo-rapporter 2017
170 Alireza Malehmir Multicomponent digital-based seismic landstreamer and boat-towed RMT systems for urban underground infrastructure planning / Digital seismisk multikomponentlandstreamer och båtbogserat RMT-system för bergundersökning vid planering av infrastruktur i stadsmiljö BeFo-rapporter 2024
188 Jonas Sundell, Ezra Haaf, Lars Rosén, Johannes Tornborg Riskbedömning vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden BeFo-rapporter 2019
172 Johan Funehag Borrhål - hydraulisk gradient och erosion / Leaking boreholes- Hydraulic gradient and Erosion BeFo-rapporter 2017
164 Peter Lundin Utvärdering av strukturkomponenter / Evaluation of loaded structural components BeFo-rapporter 2024
Proj. 369 Hanna Olausson Rörelseriktningar på förkastningszoner i Stocksund och Södermalm/Displacement in Fault Zones in Stocksund and Södermalm Examensarbete 2018
ISBN 978-91-637-7639-7 Ulf Lindblom, Lars O Ericsson, Torbjörn Winqvist, Per Tengborg, Ulf Håkansson (Editorial board) Sweden Underground - Rock Engineering and How It Benefits Society Andra publikationer - urval 2018
179 Mathias Ronczka, Torleif Dahlin, Roger Wisén, Kristofer Hellman Integrerad användning och tolkning av data från geofysiska och icke-geofysiska metoder för planering och byggande i berg/Integrated use and interpretation of data from geophysical and non-geophysical methods for site investigation for underground construction BeFo-rapporter 2024
171 Almir Draganović Verifiering av RTGC-metoden i fält / Verification of RTGC-method in field BeFo-rapporter 2017
167 Mikael Creütz, Magnus Eriksson, Thomas Janson, Magnus Zetterlund Enhetlig modell för projektering av berginjektering – Underlagsrapport / Unified Design Approach for Rock Grouting – Basis report BeFo-rapporter 2017
168 Manouchehr Hassanzadeh, Richard Malm, Peter Ulriksen Förankringsstag i berg och betong. Samverkan mellan förankringsstag, bruk och berg - Förstudie / Rockbolts in concrete and rock. Interaction between rockbolts, injection grout and rock. Pre-study BeFo-rapporter 2017
163 Johan Spross Toward a reliability framework for the observational method / Observationsmetoden från ett sannolikhetsbaserat perspektiv BeFo-rapporter 2016
145 Erik Meland, Eric Hegardt, Karin Höög Kvantitativ utvärdering av resistivitet, inducerad polarisation, refraktionsmetodik och seismisk tomografi som förundersökningsmetoder inför undermarksbyggnation i berg – en fallstudie / A quantitative evaluation of resistivity and refraction seismic tomography as methods for preinvestigations for underground constructions – a case study BeFo-rapporter 2016
166 Lamis Ahmed Failure modes of shotcrete on jointed rock subjected to impact-type loads / Brottmoder hos sprutbetong på sprucket berg utsatt för sprängning eller vibrationer av stöttyp BeFo-rapporter 2016
165 Anders Ansell, Lamis Ahmed, Alvaro Guarin Datortomografi som undersökningsmetod för ung och gammal, sprutad och gjuten betong för tunnlar / Computed tomography as investigation method for young and old, sprayed and cast concrete for tunnels BeFo-rapporter 2016
162 Per-Ivar Olsson Optimization of time domain induced polarization data acquisition and spectral information content / Optimering av mätförfarande och frekvensberoende informationsinnehåll för undersökningar av geoelektrisk uppladdningsförmåga BeFo-rapporter 2016
161 Sara Johansson From microstructure to subsurface characterization. Spectral information from field scale time domain induced polarization / Spektral information från tidsdomän inducerad polarisation i fältskala BeFo-rapporter 2016
146 Peter Ulriksen Bedömning av inläckande vattenmängd inför tunneldrivning. Seismoelektrik Etapp 3 / Estimation of leakage rate ahead of tunneling operations. Seismoelectrics Part 3 BeFo-rapporter 2016
139 Diego Mas Ivars, Fredrik Johansson, Rima Ghazal, Abel Sánchez Juncal, Roció Batres Estrada A case study of the Odenplan station in the Stockholm City Link Project. Analysis of in situ tresses and observed ground behavior/En fallstudie av station Odenplan, Citybanan. Analys av in situ spänningar och bergmassans observerade beteende BeFo-rapporter 2016
156 Jalaleddin Rafi, Håkan Stille, Fredrik Johansson Jacking of rock fractures during pre-grouting in Scandinavian tunneling projects - a study of the effects from chosen grouting pressure /Deformation av bergsprickor vid förinjektering i Skandinaviska tunnelprojekt - en studie av effekter från valt injekteringstryck BeFo-rapporter 2016
155 Fredrik Johansson, William Bjureland, Johan Spross Application of reliability-based design methods to underground excavation in rock/Sannolikhetsbaserade dimensioneringsmetoders tillämpbarhet vid undermarksbyggande i berg BeFo-rapporter 2016
2017 Red./Eva Friedman Bergmekanikdag 2017 Föredrag Bergmekanikdag 2017
153 Erik Nordström Utvärdering efter 17 års fältexponering av sprucken stålfiberarmerad sprutbetong/Evaluation after 17 years with field exposures of cracked steel fibre reinforced shotcrete BeFo-rapporter 2016
148 Samuel Lundin, Robert Jansson McNamee, David Winberg, Emma Bergqvist, Robert Jönsson Brandmotstånd för bergrum och bergtunnlar. Utredning av regelverk och sprutbetongsförstärkning/Fire resistance in rock shelters and rock tunnels. Study of rules and regulations and shotcrete (sprayed concrete) BeFo-rapporter 2016
150 Magnus Eriksson, Rebecca Bertilsson, Jonny Sjöberg, Diego Mas Ivars, Diego Lope Álvarez Tunneldrivning i heterogena förhållanden. Översiktlig studie av styrande egenskaper avseende deformationer/Tunneling in heterogeneous conditions. General study of governing characteristics regarding deformations BeFo-rapporter 2016
147 Lamis Ahmed Impact-type vibration effects on young concrete for tunnelling/Effekter från vibrationar av stöttyp på ung betong för tunnlar BeFo-rapporter 2016
141 Christer Andersson, Tomas Sandman Typsektioner för vägtunnlar i berg/Standard sections for road tunnels in hard rock BeFo-rapporter 2016
R1973 Jan Boman (Red.) Bergmekanikdag 1973 Föredrag Bergmekanikdag 1973
R1981 Tomas Franzén (Red.) Bergmekanikdag 1981 Föredrag Bergmekanikdag 1981
R1979 Tomas Franzén (Red.) Bergmekanikdag 1979 Föredrag Bergmekanikdag 1979
R1978 Tomas Franzén (Red.) Bergmekanikdag 1978 Föredrag Bergmekanikdag 1978
R1976 Tomas Franzén (Red.) Bergmekanikdag 1976 Föredrag Bergmekanikdag 1976
R1982 Tomas Franzén (Red.) Bergmekanikdag 1982 Föredrag Bergmekanikdag 1982
R1983 Menachem Finkel (Red.) Bergmekanikdag 1983 Föredrag Bergmekanikdag 1983
R1984 Menachem Finkel (Red.) Bergmekanikdag 1984 Föredrag Bergmekanikdag 1984
R1986 Menachem Finkel (Red.) Bergmekanikdag 1986 Föredrag Bergmekanikdag 1986
r1987 Menachem Finkel (Red.) Bermekanikdag 1987 Föredrag Bergmekanikdag 1987
R1988 Menachem Finkel (Red.) Bergmekanikdag 1988 Föredrag Bergmekanikdag 1988
R1989 Menachem Finkel, Annika Nordmark (Red.) Bermekanikdag 1989 Föredrag Bergmekanikdag 1989
151 Bengt Niklasson, Mats Olsson, Ali Beyglou, Nikolaos Petropoulos Inspänningens betydelse för vibrationsnivån. Etapp 2 Fältförsök / How does confinement affect the vibration level in blasting. Phase 2 Field trials BeFo-rapporter 2016
2003 Eva Friedman (Red) Bergmekanikdag 2003 Föredrag Bergmekanikdag 2003
149 Ali Nejad Ghafar, Almir Draganovic, Stefan Larsson An experimental study of the influence of dynamic pressure on improving grout penetrability / Effekten av varierande tryck på inträngningsförmågan hos injekteringsbruk. En experimentell studie BeFo-rapporter 2015
EUROCK 2012 EUROCK 2012 Proceedings. Rock Engineering & Technology for sustainable underground construction Andra publikationer - urval 2012
220_4_89 Eric Karnelo Tunneldrivning i tätort, Saltsjötunneln, Stockholm. 4 Arbetsmiljö och omgivningspåverkan/ Tunnel boring in the city of Stockholm, the Saltsjö Tunnel. 4 Working conditions and effects on the surface environment BeFo-rapporter 1989
220_3_89 Nils-Olof Sundin, Torgeir Blindheim, Hans janzon, Leif Tollerup Tunneldrivning i tätort, Saltsjötunneln, Stockholm. 3 Drivningsdata, prognos och utfall / Tunnel boring in the city of Stockholm, the Saltsjö Tunnel. 3 TBM performance, prognosis and evaluation BeFo-rapporter 1989
220_2_89 Lars Lundström, Karin Rybäck Tunnelborrning i tätort, Saltsjötunneln, Stockholm. 2 Vattenströmning i berggrunden / Tunnel boring in the city of Stockholm, the Saltsjö Tunnel. 2 Water flow in the rock mass BeFo-rapporter 1989
BM 2016 Red. Eva Friedman Bergmekanikdag 2016 Föredrag Bergmekanikdag 2016
144 Henrik Ittner, Anders Bouvin Undersökning av sprängsprickor från mekaniserad laddning med bulkemulsion i bergtunnel/Investigation of blast fractures from mechanized charging with emulsion during tunnelling BeFo-rapporter 2015
138 Anna Kadefors, Jan Bröchner Organisering och kontrakt i bergtunnelprojekt – Kunskap i samverkan / Contracting for rock tunnel projects – Knowledge in collaboration BeFo-rapporter 2015
143 Johan Thörn, Sara Kvartsberg, Edward Runslätt, Sebastian Almfeldt, Åsa Fransson Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign – Teori och användarhandledning / Calculation tool for rock characterisation during grouting design - Theory and users guide BeFo-rapporter 2015
Examensarbete 2014_001 Erik Sundgren IDM för systematiserad informationshantering i berganläggningsprojekt Examensarbete 2015
ISBN 978-91-637-7638-0 Håkan Stille Rock Grouting - Theories and Applications Andra publikationer - urval 2015
142 Jesper Petersson,Sara Kvartsberg, Per Eriksson Nationell sprickdatabas – synpunkter från bergbyggnadsbranschen/National fracture database – Perspectives from the rock construction/engineering business BeFo-rapporter 2014
28 F Ouchterlony, Y, Kanoh, H Minamide, K Nakagawa Parallel hole cut blasting tests with anfo and emulsion explosives SveBeFo-rapport 1997
210:1/92 L Olsson m fl Bergklassificering med hjälp av regressionsanalys BeFo-rapporter 1992
471:1/93 R, Hultman Ras i kraftverkstunnel, Gidböle/Roof collapse in hydro power tunnel, Gidböle BeFo-rapporter 1993
422:1/93 P Andersson E Larsson Erfarenheter från workshop kring temat "Den störda zonen" kring tunnlar i sprickigt berg (AGU möte Baltimore maj 93 - reserapport) BeFo-rapporter 1993
1974 Nr 9 U Lindblom Bergtekniska beräkningsmetoder - En metod för kopplad strömningsspänningsanalys vid anläggningar i uppsprucket berg BeFo-rapporter 1974
1974 Nr 16 S Bjurström m fl Hetvattenlagring i bergrum. Bergtekniska konsekvenser av lagring av varmt vatten i oinklädda bergutrymmen BeFo-rapporter 1974
Nr 40:1/77 S Bjurström m fl Vattenburen värmetransport i bergtunnlar - Ekonomi och teknik/Transport of Hot Water in Unlined Rock Tunnels Economy and Technique BeFo-rapporter 1977
7:2/79 J Holmgren Shotcrete - Punchloaded shotcrete linings on hard rock BeFo-rapporter 1979
100:1/82 Vattenkraft i Kina - Bergtekniskt seminarium i Kunming och Lubuge Bergmekanikdag 1982
106 H Fagerström m fl Undermarksbyggande i svagt berg 1. Byggnadsgeologi/Underground Construction in Weak Rock 1. Engineering geology BeFo-rapporter 1983
106 R Holmberg m fl Undermarksbyggande i svagt berg 2A Borrning och sprängning/Underground Construction in Weak Rock 2A Excavation by drilling and blasting BeFo-rapporter 1983
106 T Blindheim, M Olsson Undermarksbyggande i svagt berg 2B Fullortsborrning Fräsande brytning BeFo-rapporter 1983
106 H Stille m fl Undermarksbyggande i svagt berg 3 Stabilitet och förstärkning BeFo-rapporter 1983
106 C Alberts, G Gustafson Undermarksbyggande i svagt berg 4 Vattenproblem och tätningsåtgärder BeFo-rapporter 1983
105:1/85 L Hässler m fl Injekteringens styrmekanismer - Etapp 1 - Grundläggande samband/Theoretical Model Studies of Grouting Phase 1 - Basic Relations BeFo-rapporter 1985
173:1/85 P-A Lindqvist m fl Framtida malmbrytning - Områden för gruvteknisk forskning och utveckling BeFo-rapporter 1985
316:1/86 M Finkel Malmbrytning vid några gruvföretag i Mexico, Peru och Chile (reserapport) BeFo-rapporter 1986
132:1/88 M Bergman Numeriska beräkningsmodeller för projektering av berganläggningar/Numerical Modeling in the Geotechnical Design Process BeFo-rapporter 1988
122:1/88 O Claeson Mellanhålsseismik - Användning och nytta vid projektering av berganläggningar BeFo-rapporter 1988
557:1/91 M Finkel Dalpolimetall - en gruvkoncern i det sovjetiska Fjärran Östern - Primorskij Kraj BeFo-rapporter 1991
136 Erling Nordlund, Ping Zhang, Savka Dineva, Christine Saiang, Ganesh Mainali Impact of fire on the stability of hard rock tunnels in Sweden/ Effekten av bränder på stabiliteten i svenska tunnlar BeFo-rapporter 2014
140 Björn Stille, Cecilia Forslund, Rocío Batres-Estrada Fältförsök med multihålsinjektering/Field tests with multi-hole grouting BeFo-rapporter 2014
137 Peter Wilén, Sara Kvartsberg, Magnus Zetterlund Behovsprövad injektering - hydrogeologiskt baserad metodik för implementering /Demand-assessed grouting – hydrogeologically based methodology for implementation BeFo-rapporter 2014
BeFo rapporter 1973-1993 Lista med titlar på publicerade rapporter BeFo rapporter 1973-1993 BeFo-rapporter 1973 - 1993
2015 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2015 Föredrag Bergmekanikdag 2015
134 Almir Draganovic, Conny Björk Penetrability of cement-based grouts dependent on the PSD-curve and cement chemistry BeFo-rapporter 2014
131 Magnus Eriksson, Martin Edelman LCC analyser för vattenavlednings- och bergförstärkningssystem / LCC analyses for drainage and reinforcement systems BeFo-rapporter 2014
ISBN 978-91-540-6029-0 Gunnar Gustafson Hydrogeologi för bergbyggare Andra publikationer - urval 2009
97 Lindström Linda Hantering av vattenfrågor med avseende på underhållsbehov - Förstudie / The handling of questions relating to water leakage & maintenance needs in tunnels - Preparatory Study BeFo-rapporter 2010
100 Andersson Christer Sannolikhetsbaserad design av bergkonstruktioner- En översikt av numeriska möjligheter BeFo-rapporter 2010
102 Nylén Karl-Olof Utgångspunkt för framtida verksamhet BeFo-rapporter 2010
201001 Lotten Svensson & Susanne Kaarle Branschsamverkan i Fokus - En Förstudie Andra publikationer - urval 2010
1 Hellsten Mikael Mer infrastruktur för pengarna Andra publikationer - urval 2010
103 Malmtorp Jan, Lundman Peter Avvägningen mellan det attraktiva och det realistiska - Förstudie avseende anbudsprövning vid upphandling av undermarksentreprenader BeFo-rapporter 2010
95 Håkan Stille, Miriam Zetterlund, Kelvis Pérez, Mehdi Bagheri The observational method BeFo-rapporter 2010
104 Kent Hansson, Tomas Svensson, Axel Möller, Pia Larch, Bengt Åhlen Mätning av inläckande vatten till bergtunnlar BeFo-rapporter 2010
107 Roland Andersson, Olof Bergström, Carl Johan Gårdinger, Mathias Jern, Torbjörn Naarttijärvi Guideline avseende vibrationer inomhus orsakade av sprängningsinducerade vibrationer och luftstötvågor – mätmetod och begränsningsvärden för komfort / Guideline for the measurement and assessment of airblast BeFo-rapporter 2010
101 Almir Draganović, Fredrik Johansson Svällande leror i bergtunnlar - förstudie / Swelling clays in rock tunnels - Pre-study BeFo-rapporter 2010
BeFo Rapport 105 Thomas Janson, Johan Funehag, Nils Granberg, Henrik Jonsson Underhållstätning av mediatunnel i Göteborg - design och utförande av efterinjektering BeFo-rapporter 2011
84 Thomas Dalmalm, Lars Boström BRANDTÅLIG VATTEN- OCH FROSTSÄKRING FÖR TUNNLAR Provning av termiska- och mekaniska egenskaper hos sprutbar lättbetong BeFo-rapporter 2009
216 Mossmark, Fredrik, Lars O Ericsson, Anders Blom, Filip Moldan Fältstudie av långvarigt grundvattenuttag med efterföljande återhämtning – analys av nivåförändringar och vattenkemi/Field study of long-term groundwater discharge and recovery -evaluation of groundwater levels and hydrochemistry BeFo-rapporter 2021
99 Md. Mashuqur Rahman, Ulf Håkansson IN-LINE RHEOLOGICAL MEASUREMENTS OF CEMENT BASED GROUTS USING THE UVP-PD METHOD - A Pre-Study BeFo-rapporter 2011
108 Berit Ensted Danielsen The applicability of Geoelectrical methods in pre-investigation for construction in rock/Geoelektriska metoders tillämpbarhet vid bergbyggnadstekniska förundersökningar BeFo-rapporter 2011
110 Peter Lundman Cost management for underground infrastructure projects. A case study on cost increase and its causes/Kostnadsstyrning i infrastrukturprojekt under mark - En fallstudie om kostnadsökningar och dess orsaker BeFo-rapporter 2011
109 Rikard Gothäll Analys av konvergensmätningar/Analysis of convergence in underground excavations BeFo-rapporter 2011
111 Petter Börjesson, Mattias Thell Simulator for training robot operators – Virtual education in shotcrete operation / Simulator för träning av robotförare – Virtuell utbildning för sprutbetongsoperatörer BeFo-rapporter 2011
112 Peter Ulriksen, Torleif Dahlin, Nils Rydén Seismoelektrik och vattenförekomst - Förstudie / Seismoelectrics and the presence of water - Prestudy BeFo-rapporter 2011
106 Johan Funehag Handledning för injektering med silica sol - för tätning i hårt berg, A guide for grouting with silica sol - sealing in hard rock BeFo-rapporter 2011
114 Quanhong Feng Practical application of 3D laser scanning techniques to underground projects, phase 2-3 / Praktiska tillämpningsområden av 3D laserskanningstekniken i undermarksprojekt, fas 2-3 BeFo-rapporter 2012
ISBN 978-91-637-0877-0 Gunnar Gustafson Hydrogeology for Rock Engineers Andra publikationer - urval 2012
115 Mats Olsson, Bengt Niklasson Tunneldrivning med pumpemulsion. Erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddnings-arbete / Tunelling with pump emulsion. Experiences of explosives, equipment and charging BeFo-rapporter 2012
2012 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2012 Föredrag Bergmekanikdag 2012
2013 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2013 Föredrag Bergmekanikdag 2013
117 Kent Werner, Emp Tec, Joachim Onkenhout, Sweco Environment, Åsa Löv, Sweco Environment Effekter på grund- och ytvattenförhållanden vid grundvattenbortledning från berganläggningar, Steg 1 - förstudie/Effects on hydrogeological and hydrological conditions due to groundwater diversion from rock facilities. Step 1 – Pre stud BeFo-rapporter 2012
116 Lamis Ahmed Laboratory simulation of blasting induced bond failure between rock and shotcrete/Laborativ simulering av spränginducerat vidhäftningsbrott mellan berg och sprutbetong BeFo-rapporter 2012
118 Johan Funehag Guide to grouting with silica sol – for sealing in hard rock/Handledning för injektering med silica sol - för tätning i hårt berg BeFo-rapporter 2012
113 Mehdi Bagheri Modification of analytical solution and its application on probabilistic design for block stability/Analys av blockstabilitet med deterministiska och probabilistiska metoder BeFo-rapporter 2012
119 Ulf Lindblom Tidseffektivt underhåll av trafiktunnlar / Time management of maintenance in rock tunnels for traffic BeFo-rapporter 2012
120 Ulf Lindblom Underhållskostnader för bergtunnlar i ett livslängdsperspektiv / Rock tunnels – maintenance costs in a life-time perspective BeFo-rapporter 2012
121 Per-Gunnar Alm, Peter Jonsson, Leif Bjelm Förundersökningsmetoders värde och nytta ur prognossynpunkt vid tunnelbyggande / Site investigations - Value and benefit from a prognosis point of view at tunnel construction BeFo-rapporter 2013
Ex_2013_1 Anna Höglund, Vidir Einarsson Does one fracture dominate the borehole transmissivity? Investigation of fracture transmissivity in a crystalline rock mass Examensarbete 2013
122 Pär Johannesson, Mathias Bokesjö, Thomas Svensson, Lars Jacobsson, Lars Olsson VMEA-metoden för bedömning av osäkerheter i bergmekaniska tillämpningar / The VMEA-method for assessing uncertainties in rock engineering BeFo-rapporter 2013
126 Fredrik Mossmark, Lars O. Ericsson, Malin Norin Grundvattenkemisk interaktion med undermarksanläggningar / Hydrochemical interaction with underground constructions BeFo-rapporter 2013
125 Sara Kvartsberg On the use of engineering geological information in rock grouting design/Användning av ingenjörsgeologisk information i injekteringsdesign BeFo-rapporter 2013
123 Mashuqur Rahman In-line rheology of cement grouts - Feasibility study of an ultrasound based non-invasive method/Reologiska egenskaper hos cementbaserade injekteringsmedel - Genomförbarhetsstudie baserad på ultraljud BeFo-rapporter 2013
124 Jalaleddin Yaghoobi Rafi Design approaches for grouting of rock fractures; Theory and practice/ Injektering av bergsprickor - Design metoder i teori och praktik BeFo-rapporter 2013
128 Fredrik Johansson Inverkan från skala och passning på skjuvhållfastheten för råa och ofyllda sprickor/ Influence from scale and matedness on the peak shear strength of rough rock joints BeFo-rapporter 2013
129 Peter Ulriksen Bedömning av inläckande vattenmängd inför tunneldrivning - Seismoelektrik Etapp 2/Assessment of water leakage in advance of tunnelling - Seismoelectrics Part 2 BeFo-rapporter 2013
2014 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2014 Föredrag Bergmekanikdag 2014
ISBN 978-91-637-4351-1 Red. Eva Friedman Proceedings - 2nd Nordic Rock Engineering Symposium 2013 Andra publikationer - urval 2013
ISBN 978-91-637-0878-7 Red. Eva Friedman Proceedings - 7th Nordic Grouting Symposium Andra publikationer - urval 2013
127 Bror Sederholm, Patrik Reuterswärd Korrosionsprovning av olika typer av bergbultar / Corrosion testing of different types of rock bolts BeFo-rapporter 2013
130 Kelvis del Carmen Pérez Hidalgo Deformation and failure of rock / Deformations- och brottsprocessen i berg BeFo-rapporter 2013
132 Mats Ohlsson, Bengt Niklasson, Ali Beyglou Does charge confinement affect the vibration level in blasting? Phase 1- Feasibility study / Påverkas vibrationsnivån av inspända laddningar? Etapp 1- Förstudie BeFo-rapporter 2014
69 Nordström Erik Stålfiberkorrosion i sprutbetong SveBeFo-rapport 2005
70 Stille Håkan, Holmberg Mats, Olsson Lars, Andersson Johan Dimensionering av samverkanskonstruktioner i berg med sannolikhetsbaserade metoder SveBeFo-rapport 2005
71 Larsson Kristina Seismicitet vid brytning på stora djup SveBeFo-rapport 2005
74 Johansson Fredrik Stabilitetsanalyser av stora konstruktioner grundlagda på berg SveBeFo-rapport 2006
75 Fransson Åsa, Gustafson Gunnar Efterinjektering: Inläckageprognos och design – förslag till analys SveBeFo-rapport 2006
76 Dahlström Rikard, Walter P-O Stomljud vid tunneldrivning. Borra för mindre stomljud? Pilotstudie SveBeFo-rapport 2006
77 Hargelius Hans Dräner i tunnlar för vatten- och frostsäkring - inventering baserad på litteratur, intervjuer och fältstudier SveBeFo-rapport 2006
78 Lindström Beatrice Eurokod 7 - Hur påverkas dimensionering av bergkonstruktioner? SveBeFo-rapport 2006
79 Björn Stille, Fredrik Andersson Injektering - tillämpning av injekteringsforskning i fält SveBeFo-rapport 2008
80 Mats Holmberg, Håkan Stille Observationsmetodens grunder och dess tillämpning på design av konstruktioner i berg SveBeFo-rapport 2007
81 Töyrä Jimmy Stabilitet hos ytligt belägna tunnlar SveBeFo-rapport 2007
82 Johan Häggström, Bo Wahlström, Maria Hjohlman Brandskydd av tunnelkonstruktioner SveBeFo-rapport 2007
83 Peter Wilén,Peter Danielsson,Anders Wägnerud Dräner i tunnlar för vatten- och frostsäkring - Del 2 SveBeFo-rapport 2007
85 Eva Friedman (Red.) Svenska bidrag till ISRM:s elfte internationella bergmekanikkongress, Lissabon 2007 SveBeFo-rapport 2007
86 Björn Lagerblad, Leif Fjällberg, Mikael Westerholm Sprutbetongs krympning – modifiering av betongsammansättning SveBeFo-rapport 2007
87 Anders Ansell, Jonas Holmgren Sprutbetongs krympning - fiberinblandning för bättre sprickfördelning SveBeFo-rapport 2007
89 Brandshaug Terje, Rosengren Lars 3D Numerisk analys av explosionslaster i bergtunnlar SveBeFo-rapport 2008
1005 Rehbinder Gunnar (Red.) Hot water storage in rock caverns Andra publikationer - urval 1988
1004 Franzén Tomas, Larsson Orvar Ventilation vid undermarksarbeten Andra publikationer - urval 1984
1003 Franzén Tomas, Bergdahl Sven -Gunnar, Nordmark Annica (Red.) Underground construction in modern infrastructure Andra publikationer - urval 1998
1002 Nordmark Annica, Bergdahl Sven-Gunnar (Red.) Underground construction - Sweden in focus, second edition Andra publikationer - urval 1999
1001 Nordmark Annica, Bergdahl Underground construction - Sweden in focus, first edition Andra publikationer - urval 1996
1000 Torsten Egerö, Noborn Bosse, Rydström Hans Prövning av byggande under mark, särskilt väg och järnvägstunnlar Andra publikationer - urval 1997
1973 Olika författare BeFo Rapporter - titellista BeFo-rapporter 1993
1990 Finkel Menachem (Red.) Bergmekanikdag 1990 Föredrag Bergmekanikdag 1990
1991 Finkel Menachem (Red.) Bergmekanikdag 1991 Föredrag Bergmekanikdag 1991
1992 Finkel Menachem (Red.) Bergmekanikdag 1992 Föredrag Bergmekanikdag 1992
1993 Nordmatk Annica (Red.) Bergmekanikdag 1993 Föredrag Bergmekanikdag 1993
1994 Andersson Per, Nordmark Annica (Red.) Bergmekanikdag 1994 Föredrag Bergmekanikdag 1994
1995 Andersson Per (Red.) Bergmekanikdag 1995 Föredrag Bergmekanikdag 1995
1996 Andersson Per (Red.) Bergmekanikdag 1996 Föredrag Bergmekanikdag 1996
1997 Bachman Carin (Red.) Bergmekanikdag 1997 Föredrag Bergmekanikdag 1997
1998 Emmelin Ann (Red.) Bergmekanikdag 1998 Föredrag Bergmekanikdag 1998
1999 Emmelin Ann (Red.) Bergmekanikdag 1999 Föredrag Bergmekanikdag 1999
2000 Emmelin Ann (Red.) Bergmekanikdag 2000 Föredrag Bergmekanikdag 2000
2001 Emmelin Ann (Red.) Bergmekanikdag 2001 Föredrag Bergmekanikdag 2001
2002 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2002 Föredrag Bergmekanikdag 2002
2004 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2004 föredrag Bergmekanikdag 2004
2005 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2005 Föredrag Bergmekanikdag 2005
2006 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2006 Föredrag Bergmekanikdag 2006
2007 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2007 Föredrag Bergmekanikdag 2007
2008 Friedman Eva (Red.) Bergmekanikdag 2008 Föredrag Bergmekanikdag 2008
2009 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2009 Föredrag Bergmekanikdag 2009
2010 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2010 Föredrag Bergmekanikdag 2010
2011 Eva Friedman (Red.) Bergmekanikdag 2011 Föredrag Bergmekanikdag 2011
1965 Bachman Carin, Finkel Menachem (Red.) 1965 - 1989 Register Bergmekanikdag 1965-1989
18279 Hans Helfrich, Magnus Bergman, Anders Carlsson, Tomas Franzén, Nils Granlund, Gunnar Nord, Kai Palmqvist, Roy Stanfors Förundersökningars värde och omfattning BeFo-rapporter 1979
48181 Håkan Stille, Lars Olsson, Per Delin Bergmekaniska mätsystem BeFo-rapporter 1981
64182 Sten G A Bergman, Gunnar Nord Täta tunnlar lagom BeFo-rapporter 1982
80185 Bernt Alvedahl, Rasa Benegik, Ivar Öhman Underhåll av bergrum och tunnlar BeFo-rapporter 1985
Rapport 92 Martin Brantberger Förfrågningsunderlag för injekteringsarbeten i en utförandeentreprenad - Förstudie BeFo-rapporter 2009
84:1/86 Gunnar Gustafson Geohydrologiska förundersökningar i berg. Bakgrund - metodik - användning. BeFo-rapporter 1986
411192 Nils-Olof Sundin, Bo Karlsson Fullborrning av Ormentunneln, Stockholm BeFo-rapporter 1992
R 53_1_84 Folke Björnfot, Ove Stephansson Mechanics of Grouted Rock Bolts - Field testing in a hard rock mining BeFo-rapporter 1984
Rapport K 33 Anders Ansell 3D-Modellering av samverkan mellan berg och sprutbetong - Förstudie SveBeFo K-serie 2009
88 Thorsell, Per-Erik , Nordström Erik Erfarenheter från 10 års fältexponering av sprucken stålfiberarmerad sprutbetong / Cracked steel fibre reinforced shotcrete: a Ten-Year Perspective of Field Exposure BeFo-rapporter 2009
93 Holmberg Mats, Stille Håkan Observationsmetoden och deformationsmätningar vid tunnelbyggande / The observational method and deformation measurements BeFo-rapporter 2009
94 Johansson, Fredrik Skjuvhållfastehet för råa och ofyllda bergsprickor BeFo-rapporter 2009
24 Lagerblad Björn, Holmgren Jonas, Fjällberg Leif, Vogt Carsten Hydratation och krympning hos sprutbetong SveBeFo K-serie 2006
24 Chang Yanting, Brantmark Johan Ung sprutbetong som bergförstärkning/Tunnel support with young sprayed concrete SveBeFo-rapport 1996
25 Isaksson Therese Erfarenheter från tunneldrivning i jord och dåligt berg med mixsköld och jetgrouting/Experience from tunnelling in soil and rock with mix shield and jet grouting SveBeFo-rapport 1996
25 A Ansell, J Holmgren, B Lagerblad, M Westerholm Sprutbetongs egenskaper. Reologi hos färsk sprutbetong samt fibrer och krympning - litteraturstudier SveBeFo K-serie 2006
26 Andersson Thomas, Janson Thomas Avlastningshål som komplement till dräner och efterinjektering i bergtunnlar SveBeFo K-serie 2007
26 Nordström Erik Sprutbetongs beständighet - Inventering SveBeFo-rapport 1996
27 Westerdahl Börje, Johansson Mikael, Roupé Mattias Simulator för träning av robotförare vid sprutbetongförstärkning SveBeFo K-serie 2007
27 Fjellborg Stig, Olsson Mats Grovhål i centrum - Ortdrivning med grovt öppningshål i LKAB/Long drift rounds with large cut holes at LKAB SveBeFo-rapport 1996
28 Anna kadefors, Jan Bröchner Observationsmetoden i bergbyggande: kontrakt och samverkan SveBeFo K-serie 2008
28 Ouchterlony Finn, Kanoh Y, Minamide H, Nakagawa K Paralell hole cut blasting tests with Anfo and emulsion explosives SveBeFo-rapport 1997
29 Nie Shulin, Chen Li Dynamisk dödpressning av ett kemiskt gasat emulsionssprängämne/Dynamic dead-pressing of a chemically gassed emulsion explosive SveBeFo-rapport 1997
30 Janson Thomas Beräkning av injekterad volym i bergsprickor/Calculation of grout volumes in rock joints SveBeFo-rapport 1996
31 Ouchterlony Finn Beräkning av spricklängder i kvarstående berg efter skonsam sprängning med momentan upptändning av flera hål/Prediction of crack lengths in rock after cautious blasting with zero inter-hole delay SveBeFo-rapport 1997
32 Olsson Mats, Bergqvist Ingvar Sprickutbredning vid flerhålssprängning - sammanfattande rapport av försöksperioden 1993-96/Crack propagation in rock from multiple hole blasting - Summary of work during the period 1993-96 SveBeFo-rapport 1997
33 Emmelin Ann (Red.) Svenska bidrag till ISRM:s åttonde internationella bergmekanikkongress Tokyo 1995/Swedish contributions to 8th international congress on rock mechanics SveBeFo-rapport 1997
34 Persson Gunnar LHM - en metod för mätning av hela trycktidförloppet i sprängborrhål/LHM - a method for measurement of the entire pressure history in blast holes SveBeFo-rapport 1999
35 Gynnemo Magnus Fragmentering i bergtäkter - Inverkan av geologi och sprängteknik/Rock fragmentation in quarries - Geology and blast design influence SveBeFo-rapport 1999
36 Lundman Peter Bergmekaniska aspekter på tvärorter i Kirunavaaragruvan/Rock mechanical aspects on drifts in the Kirunvaara mine SveBeFo-rapport 1999
37 Ljunggren Christer, Chang Yanting, Andersson Johan Bergspänningsmätningars representativitet - Mätnoggrannhet och naturliga variationer vid hydraulisk spräckning och överborrning SveBeFo-rapport 1998
38 Tengborg Per Risker vid stora undermarksobjekt - Planering, produktion och förvaltning/Risk at large underground projects - Planning, production and administration SveBeFo-rapport 1998
39 Nelson Magnus Bergmekanisk dimensionering med statistiska metoder - Förstudie/Underground excavation support design with statistical methods - Preliminary study SveBeFo-rapport 1998
40 Janson Thomas Beräkningsmodeller för injektering testade i laboratorium/Calculation models for grouting evaluated by laboratory tests SveBeFo K-serie 1999
41 Andersson Helen Polyuretan som injekteringsmedel/Polyurethane for rock grouting SveBeFo-rapport 1999
42 Nie Shulin Borrhålstryck i sprängborrhål - mätning i stenblock och uppskattning/Borehole pressure in blast holes - Measurements in granite blocks versus estimations SveBeFo-rapport 1999
43 Deng Junhua, Nie Shulin, Nyberg Ulf, Ouchterlony Finn En brinnmodell för fem emulsionssprängämnen samt några tillämpningar/A burning model for five emulsion explosives and some applications SveBeFo-rapport 1999
44 Emmelin Ann (Red.) Risk analysis in underground construction - Four papers SveBeFo-rapport 1999
45 Nordström Erik Stålfiberkorrosion i sprucken sprutbetong - Litteraturstudie/Steel fibre corrosion in cracked sprayed concrete - Literature study SveBeFo-rapport 2000
46 Li Chunlin Bultars beständighet - Verifiering av två klassificeringssystem med avseende på korrosiv miljö/Durability of rock bolts - verification of two classification system with regard to the corrosivity of environments SveBeFo-rapport 2000
47 Ansell Anders Dynamiskt belastad ung sprutbetong/Dynamically loaded young shotcrete SveBeFo-rapport 2000
48 Nie Shulin, Deng Junhua, Ouchterlony Finn Expansionsarbete av ett emulsionssprängämne i borrhål - Mätning och simulering/Expansion work of an emulsion explosive in blast hole - measurement and simulation SveBeFo-rapport 2000
49 Emmelin Ann (Red.) Svenska bidrag till ISRM:s nionde internationella bergmekanikkongress Paris 1999/Swedish contributions to 9th international congress on rock mechanics SveBeFo-rapport 1999
50 Nyberg Ulf, Fjellborg Stig, Olsson Mats, Ouchterlony Finn Bedömning av sprängskador i ortkonur - Vibrationsmätningar, skadeprognoser och sprickkartering i magnetitmalm och gråberg/Vibration measurements, damage predictions and crack mapping in magnetite ore and waste rock SveBeFo-rapport 2000
51 Reidarman Lena, Nyberg Ulf Vibrationer bakom front vid tunneldrivning i Södra Länken - Betydelse för nysprutad betong?/Blast vibrations in the Southern Link tunnel - Importance for fresh shotcrete? SveBeFo-rapport 2000
52 Nilsson Ulf Bärförmåga hos fiberarmerad sprutbetong - laboratorieförsök på cirkulära plattor/Load bearing capacity of fibre reinforced shotcrete - Laboratory tests on circular slabs SveBeFo-rapport 2000
53 Ouchterlony Finn Borrhålsavvikelse vid sprängning av slänter - Erfarenheter från inmätningar i Södertälje/Drill hole deviations in a road cut perimeter, experiences from measurements at Södertälje SveBeFo-rapport 2002
54 Swedenborg Staffan Cementinjekterade sprickors bergmekaniska egenskaper - Inverkan på förinjektering vid tunneldrivning i hårt berg/Rock mechanical properties of cement grouted rock joints - Effects on pre-grouting in hard rock during tunneling SveBeFo-rapport 2002
55 Emmelin Ann (Red.) Fjärde nordiska berginjekteringssymposiet - proceedings/4th nordic rock grouting symposium - proceedings SveBeFo-rapport 2001
56 Nyberg Ulf, Forsén Rickard Luftstötvågor vid bergsprängning - Mätning av tryck vid detonerande enkelladdningar/Air blast from rock blasting -Recording of overpressure from detonating charges SveBeFo-rapport 2002
57 Starzec Peter Sannolikhetsbaserade prognoser av instabila block i undermarksobjekt/Probalistic predications of unstable rock blocks in underground excavations SveBeFo-rapport 2002
58 Windelhed Kjell, Lagerblad Björn, Sandberg Bertil Cementingjutna bultars beständighet/Durability of cement grouted rock bolts SveBeFo-rapport 2002
59 Olsson Mats, Bergqvist Ingvar, Ouchterlony Finn Stötvågens och gasens inverkan på sprickbildning vid skonsam sprängning/The influence of shock wave and gas pressure on blast induced cracks SveBeFo-rapport 2002
60 Olsson Mats, Svahn Victoria, Ouchterlony Finn, Bergqvist Ingvar Fragmentering i bergtäkter/Rock fragmentation in quarries SveBeFo-rapport 2003
61 Stille Håkan, Andersson,Johan, Olsson Lars Informationsbaserad design av konstruktioner i berg/Information based design in rock engineering SveBeFo-rapport 2003
62 Söder Carl-Olof, Burtu Mats Betonginklädnad av tunnlar - Tekniköversikt, förstudie/Concrete linings of tunnels - Technical review, pre study SveBeFo-rapport 2003
64 Nilsson Ulf Bärverkan hos bergförankrad fiberarmerad sprutbetong/Bearing capacity of fibre reinforced sprayed concrete anchored in rock SveBeFo-rapport 2003
65 Olsson Mats, Ouchterlony Finn Ny skadezonformel för skonsam sprängning/New formula for blast induced damage in the remaining rock SveBeFo-rapport 2003
66 Arvanitidis Ioannis, Nyberg Ulf, Ouchterlony Finn Diameterns inverkan på detonationsegenskaperna hos emulsionssprängämne E682 i cylinderprovet/The diameter effect on detonation properties of cylinder test experiments with emulsion E682 SveBeFo-rapport 2004
67 Friedman Eva (Red.) Svenska bidrag till ISRM:s tionde internationella Berkmekanikkongress, Gauteng 2003/Swedish contributions to 10th international congress on rock mechanics, Gauteng 2003 2004
68 Söder Carl-Olof, Burtu Mats Permanenta stagförankringar i berg SveBeFo-rapport 2005
R7 Malmberg Bo (Red.) Sprutbetongs beständighet. Seminarium för inventering av FoU-behov. 7 februari 1997. Sammanfattade diskussionsinlägg. Seminarierapport K7. SveBeFo K-serie 1997
7 Wänstedt Stefan, Sundin Nils-Olof Geofysisk borrhålsloggning vid berganläggen/Geophysical borehole logging in tunnelling SveBeFo-rapport 1994
8 Gereben L, Gunnarsson M Pilotförsök för kontroll av sprutbetongs tjocklek, arbetsrapport SveBeFo K-serie 1997
8 Andersson Per Skadezon vid tunneldrivning - Seminarium oktober 1992 SveBeFo-rapport 1994
9 Fransson Tommy Miljökonsekvenser vid undermarksbyggande SveBeFo K-serie 1997
9 Olsson Mats Sprickutbredning från strängemulsion/Crack progagation from a thin string of emulsion SveBeFo K-serie 1998
9 Persson Algot, Deng Junua, Nyberg Ulf, Nie Shulin Partikelhastighetsmätning i ett detonerande emulsionssprängämne/Particle velocity measurements in a detonating emulsion explosive SveBeFo-rapport 1994
10 Nyberg Ulf, Fjellborg Stig, Olsson Mats, Ouchterlony Finn Bedömning av sprängskador i ortkontur - Vibrationsmätningar, skadeprognoser och sprickkartering i magnetitmalm SveBeFo K-serie 1999
10 Ludvig Bengt, Elmgren Kjell Sonderingsborrning med registrering av borrparametrar i Ormentunneln/Measuring while probe drilling in the Ormen tunnel SveBeFo-rapport 1994
11 Olsson Mats Sprickutbredning i kvarstående berg - Arbetsrapport från försöksperiod 1997 -99/Cracks from blasting in remaining rock - Short repoprt from field tests 1997-99 SveBeFo K-serie 2000
11 Nyberg Ulf, Deng Junhua Bestämning av Hugoniotparametrar för ett emulsionssprängämnes matris/Determination of Hugoniot parameters for an emulsion explosive matrix SveBeFo-rapport 1994
12 Nie Shulin, Deng Junhua, Nyberg Ulf, Persson Algot Barriärprovsbestämmning av ett emulsionssprängämnes minsta initieringstryck /The minimum initiation pressure of an emulsion explosive determined by the Gap test SveBeFo-rapport 1994
12 Emmelin Ann Miljö och bergbyggande, Rapport från tre workshops SveBeFo K-serie 2000
13 Olofsson Bo, Palmgren Susanna Djupinfiltration för grundvattenkontroll/Artificial infiltration for control of groundwater level SveBeFo-rapport 1994
13 Reidarman Lena Mätning av luftstötvåg vid ortsprängning i Kiruna SveBeFo K-serie 2000
14 Andersson Helen Injekteringsforskning i bergrum under kungliga biblioteket/Grouting research in caverns below the Royal Library in Stockholm SveBeFo-rapport 1994
14 Lindström L, Westerberg B Inverkan av finmalet cement på olika hållfasthetsegenskaper hos betong/The effect of fine ground cement on strength parameters of concrete SveBeFo K-serie 2001
15 Håkansson Ulf Injekteringsmedels strömningsegenskaper/Rheology of fresh cement-based grouts SveBeFo-rapport 1994
15 Stanfors Roy, Triumf Carl-Axel, Emmelin Ann Geofysik för bergbyggare SveBeFo K-serie 2001
16 Gustafsson Gunnar, Wallman Sven Geohydrologisk undersökningsmetodik vid bergbyggande - Erfarenheter från tre fallstudier/Geohydrological preinvestigation methods for rock facilities - Three case histories SveBeFo-rapport 1995
16 Nie Shulin Instruktion för mätning av borrhålstryck med LHM teknik - Från givartillverkning till signalanalys SveBeFo K-serie 2001
17 Deng Junhua, Nie Shulin, Chen Li Determination of burning rate parameters for an emulsion explosive SveBeFo-rapport 1995
17 Nie Shulin Program för anpassningn av JWL ekvation till expansionsisentrop för oreagerat sprängämne respektive detonationsprodukter SveBeFo K-serie 2001
18 Olsson Mats, Bergqvist Ingvar Sprickutbredning vid flerhålssprängning - Delrapport/Crack propagation in rock from multiple hole blasting, part1 SveBeFo-rapport 1995
18 Nie Shulin Undersökning av icke-ideal detonation i emulsion/ANFO blandning med cylinderexpansionsprov SveBeFo K-serie 2001
19 Sundin Nils-Olof, Lundqvist Anders Fullborrning av Klippen-tunneln i Lappland - Prognos,uppföljning och analys av drivningsdata/TBM-excavation of Klippen tunnel in Lappland - Prediction, follow -up and analysis of excavation data SveBeFo-rapport 1995
20 Persson Gunnar Twin pendulum - New method to simulate the generation of toxic fumes SveBeFo-rapport 1995
19 Deng Junhua Use of eulerian/ale formulations in LS-Dyna SveBeFo K-serie 2001
20 Hultman Rolf, Johansson Sam Kontinuerlig mätning av rörelser i undermarksanläggningar och slänter med fiberoptik - Förstudie/Monitoring of displacements in rock openings and slopes with fibre optical cables - Pre-study SveBeFo K-serie 2002
21 Lundman Peter Bergmekaniska aspekter på fullborrade tunnlar - Litteraturstudie/Rock mechanics aspects on TBM tunnels SveBeFo-rapport 1996
21 Zang Zongxian, Lindqvist Per-Arne, Kou Shaquan Active control of blasting vibrations SveBeFo K-serie 2002
15 Eriksson Magnus, Stille Håkan Cementinjektering i hårt berg SveBeFo K-serie 2005
22 Ouchterlony Finn, Persson Algot Tillståndsekvationer och brinnmodeller för emulsionssprängämnen/Equations of state and burn equations for emulsion explosives SveBeFo-rapport 1996
23 Dalmalm Thomas, Boström Lars Brandtålig vatten- och frostsäkring för tunnlar SveBeFo K-serie 2006
23 Sturk Robert Besluts- och riskanalys samt statistisk synsätt inom undermarksbyggandet/Intergrated decision and risk system for underground projects SveBeFo-rapport 1996
3 Rydström Hans, Paus Ole W Vattendommar i undermarksbyggande - Förstudie baserad på exemplet T-bana Bagarmossen-Skarpnäck SveBeFo K-serie 1995
3 Olsson Mats, Bergqvist Ingvar Sprickutbredning i berg vid skonsam sprängning/Crack lengths from explosives in smal diameter boreholes SveBeFo-rapport 1993
4 Finkel Menachem, Olsson Mats, Thorshag Hans, Wernström Jan , Johansson Göran Narrow ore mining in Zinkgruvan, Sweden SveBeFo-rapport 1993
4 Nordmark Annica (Red.) Risk- och säkerhetsanalys vid undermarksbyggande - dokumentation från SveBeFo/BFR seminarium 18 oktober 1994 SveBeFo K-serie 1995
5 Reidarman Lena, Eriksson Siwert Reducering av luftstötvågen vid sprängning under mark - Mätningframför och bakom en barriär BFR-proj 940567-6 SveBeFo K-serie 1995
6 von Matérn Marie, Thorsager Peder Mikrotunnelteknik för svenska förhållanden. Rapport K6 (förstudie). 1995 Anslag från Hesselmanska Stiftelsen SveBeFo K-serie 1995
6 von Matérn Marie, Thorsager Peder Mikrotunnelteknik för svenska förhållanden. Rapport K6 (förstudie). 1995 Anslag från Hesselmanska Stiftelsen SveBeFo-rapport 1995
1 Tomas Franzén Bergteknisk Forskning - Ramprogram 1993-1996 SveBeFo-rapport 1993
2 Nie Shulin Dynamisk dödpressning av tre emulsionssprängämnen/Dynamic dead-pressing of three emulsion explosives SveBeFo-rapport 1993
2 Nordmark Annica (Red.) Gjöviks olympiske Fjellhall, Avrapportering av forskningsprogrammet, Seminarium 28 september 1994 SveBeFo K-serie 1995
90 Åsa Fransson, Gunnar Gustafson Efterinjektering - Sammanställning och kompletterande analys för efterinjekteringsarbeten i Hallandsås och Nygårdstunneln SveBeFo-rapport 2008
73 Eklund Daniel Inträngningsförmåga hos cementbaserade injekteringsmedel SveBeFo-rapport 2006
63 Isaksson Therese Modell för beräkning av tider och kostnader för tunnelprojekt baserad på riskbedömning/Model for estimating time and costs for tunnel projects based on risk evaluation SveBeFo-rapport 2003
135 Miriam S. Zetterlund Value of information analysis in rock engineering investigations BeFo-rapporter 2014
72 Tilly Lena, Ekvall Johan, Borg Gunnar Ch, Ouchterlony Finn Vattenburna kväveutsläpp från sprängning och sprängstensmassor SveBeFo-rapport 2006
70 Stille Håkan, Holmberg Mats, Olsson Lars, Andersson Johan Dimensionering av samverkanskonstruktioner i berg med sannolikhetsbaserade metoder SveBeFo-rapport 2005
133 Lars Elof Bryne Investigation and development of material properties for shotcrete for hard rock tunnels / Undersökning och utveckling av materialegenskaper hos sprutbetong för bergtunnlar BeFo-rapporter 2014
96 Almir Draganović, Håkan Stille Separation och filtrering av cementbaserat injekteringsbruk BeFo-rapporter 2010
91 Anna Engström, Karl Persson, Gunnar Gustafsson Nyttan av vattenförlustmätningar BeFo-rapporter 2009