Forskningsprogram

Nytt_FUI_program.PNG

Program för Forskning, Utveckling och Innovation 2021–2025 för Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)

Bergbyggandet med stora anläggningsprojekt i berg och inom gruvnäringen är idag mer omfattande än tidigare, nya projekt är på väg att starta eller under planering. Det befintliga beståndet av anläggningar och gruvor att förvalta är avsevärt. Anläggningarna innefattar tunnlar, bergrum, schakter och skärningar för transporter, energi och gruvverksamheter. Bland det befintliga beståndet finns också anläggningar som byggs om för att användas i annat syfte än det ursprungliga, vilket kräver nyinvesteringar och förändrade insatser för drift & underhåll. För att klara ny- och ombyggnad, skötsel av befintliga anläggningar och att uppfylla kraven på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet finns behov av kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.

BeFos verksamhet och forskningsprogrammet i sin helhet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande ”Bergbyggande” som stärker såväl huvudmännen, branschen, och samhället i stort. För att nå detta syfte krävs helhetssyn och att forskningsområdena går över gränserna mot andra discipliner än de rent bergtekniska. Vi börjar se att forskarna från olika kompetensområden mer och mer samverkar och på det viset både breddar och lyfter forskningen till ny nivå. Det kan gälla frågor där forskare inom geoområdet samverkar med andra inom materialdegradering (betong och stål), artificiell intelligens, hållbarhet mm.

Programmet har tagits fram av BeFos styrelse och forskningsråd och baseras i första hand på en workshop med stiftelsens huvudmän, enkät till Svenska Bergteknikföreningens medlemmar (ca 100 branschföretag) och enkät till aktiva forskare inom akademin. Programmet avser att vara en utgångspunkt för att enskilt eller genom samverkan med andra kompetenser ta fram projektförslag för förankring och prioritering i stiftelsens forskningsråd och vidare beslut om genomförande, fattat av styrelsen. Programmet avser också att stimulera till att ta fram utvecklingsbara idéer som i samverkan med BeFo kan utvecklas till genomförbara forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nio forskningsområden, delvis överlappande, beskrivs i programmet. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning. 

Forskningsområden:

  1. Undermarksplanering och gestaltning
  2. Byggprocessen
  3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift
  4. Dimensionering av bergförstärkning
  5. Tätning samt vatten- och frostsäkring (För tätning med injektering gäller BeFo injekteringsprogram) 
  6. Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten, deformationer och vibrationer
  7. Berguttag och gruvbrytning
  8. Drift och Underhåll
  9. Material – funktion och beständighet