Länkar

Närliggande organisationer i Sverige

Svenska Bergteknikföreningen 

KTH Jord- och Bergmekanik 

Chalmers Geologi och geoteknik

Lunds universitet Teknisk geologi 

LTU Berganläggningsteknik 

Bergsskolan Kompetensutveckling

Swebrec Centrum för sprängteknik vid Luleå Tekniska Universitet 

Trafikverket Trafikverkets forskning- och innovationsplan

Energiforsk Kraftföretagens forskningsorganisation

SBUF Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond 

CBI Cement och Betong Institutet

Formas Forskningsrådet för Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggande

Vinnova Verket för Innovationssystem

IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

MinFo Föreningen Mineralteknisk forskning

IQ Samhällsbyggnad

IEG Implementeringskommission för Europastandarder inom geoteknik

SBMI Sveriges Bergmaterialindustri

SGI Statens Geotekniska Institut

SGF Sveriges Geotekniska Förening

SGU Sveriges geologiska undersökning

RISE  Sveriges  Forskningsinstitut