Stadgar

Stiftelsen, vars namn är Stiftelsen Bergteknisk Forskning, har till ändamål att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik inklusive sprängnings- och sprängämnesteknik med tillämpning på berganläggningar ovan och under mark. Verksamheten skall bedrivas inom av huvudmännen angivna ramar genom projektadministration och utnyttjande av externa forskningsresurser.