EPISYENIT - ERFARENHETER FRÅN E4 FÖRBIFART STOCKHOLM

Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

EPISYENIT - ERFARENHETER FRÅN E4 FÖRBIFART STOCKHOLM
I Stockholmsområdet har flera större tunnelprojekt på senare tid stött på en särskild typ av omvandlad bergmassa med byggtekniskt utmanande egenskaper. När berget undersökts närmare har det visat sig vara en kvartsurlakad granitoid, även kallad episyenit. Episyenit är en porös bergart med kapacitet att föra stora mängder vatten, särskilt där bergmassan även genomgått spröd deformation. Tunneldrivning genom episyenitomvandlat berg har på vissa ställen orsakat problem med bland annat inläckage och vidhäftning av sprutbetong, vilket försvårar produktionen och sänker drivningstakten. Har episyeniten stor utbredning och fungerar som en vattenledare kan den vara svår att täta med konventionella tätningsmetoder. En tätningsmetodik där större injekteringsvolymer tillåts och episyeniten omringas av injektering har i detta fall visat sig vara en framgångsrik metodik. De exakta mekanismerna bakom bildandet av episyenit är idag inte helt fastställda men baserat på nuvarande förståelse och observationer i stockholmsområdet kan vissa antaganden göras gällande utbredning och karaktär. För att kunna ta fram de ytterligare verktyg vi behöver för att hantera episyenit, som ur vissa avseenden skiljer sig från berg vi är vana att bygga tunnel i, krävs dock vidare undersökningar inom geologi, hydrogeologi, geofysik och injektering.


EPISYENITE - EXPERIENCES FROM E4 STOCKHOLM BYPASS
Multiple tunnel projects in Stockholm have recently encountered a rare kind of altered rock with challenging technical characteristics. Upon further analysis the rock turned out to be a quartz-leached granitoid, known as episyenite. Episyenite is a porous rock with capacity to channel large amounts of water, especially when the rock mass has been exposed to brittle deformation. Problems related to episyenite-altered rock include leakage during excavation and, in a few cases, insufficient shotcrete adhesion, leading to suffering production rates. Depending on the extent of the episyenite body and whether it acts as a conductor for groundwater, leakage from episyenites can be difficult to handle with conventional grouting methods. Allowing larger volumes of grout and designing the fan geometry to surround the porous rock has in one case presented here proved to reduce leakage and possibly help restoring groundwater levels. The exact mechanisms of episyenite formation are not known but based on our current knowledge and field observation in Stockholm, broad assumptions regarding extent and character can be made. However, to develop the tools needed to handle episyenite during prognosis and production, more research is needed.

« Tillbaka