Hållbar tunn-el: strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering/Sustainable tunnels through strategic electrification

Rapportnummer
222
Författare
Maria Johansson, Sandra Frosth, Tobias Robinson, Ann Segerborg-Fick
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2021


FÖRORD

För att nå de svenska och internationella klimatmålen behöver alla sektorer i samhället fasa ut fossila bränslen. Elektrifiering, att ersätta bränsledrivna maskiner med eldrivna, är en dellösning som ger flera fördelar; med eldrift kan man uppnå emissionsfrihet, dvs inga lokala utsläpp av skadliga gaser och partiklar och om eltillförseln är fossilfri bidrar elektrifiering till klimatmålen.

I förstudien Hållbar TunnEL har projektparterna Svensk Kärnbränslehantering AB, Trafikverket, Epiroc och Ecoloop identifierat hinder, möjligheter och utvecklingsbehov för att till fullo kunna elektrifiera tunneldrivningsprojekt. Syftet har varit att skapa underlag för pilot- och demonstrationsprojekt som bidrar till att öka takten i tunnelbranschens elektrifiering.

Projektgruppen bestod av Mats Ohlsson och Pär Grahm (SKB), Karl-Johan Loorents (Trafikverket) Eric Svedlund och Johannes Hansson (Epiroc) Ann Segerborg-Fick, Sandra Frosth, Tobias Robinson och Fredrik Meurman (Ecoloop), samt projektledaren 
Maria Johansson (Ecoloop). Projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner både inom våra egna organisationer och i referensgruppen, som har bidragit med värdefull information, insikter och intressanta och klargörande diskussioner. Dessa personer är Jonas Muckenhirn, Fredrik Gustafsson, Tobias Jansson, Marie Skogsberg, Johan Sydqvist och Diego Lope-Alvarez (SKB), Anna Hartvik (Trafikverket), Tommi Salo (Sandvik), Jordi Puig (LKAB), Jonas Ranggård (Boliden), Fredrik Carlsson (Vattenfall), Maria Aronsson (Göteborg Stad), Anne Piegsa (Business Region Göteborg), Fredrik Dunér (Ecoloop), Magnus Alfredsson (NCC), Hans Sundström (Conpal/SVOA) och Sjoerd Spijkerman (Conpal/FUT).

Projektet finansierades av projektparterna samt av Stiftelsen för Bergteknisk forskning. 

Stockholm i augusti 2021

Per Tengborg

« Tillbaka