Förundersökningsdata för injekteringsdesign: metod, råd och riktlinjer avseende sprickviddsfördelningar/Pre-investigation data in grouting design: methodology and guidelines regarding fracture aperture distributions

Rapportnummer
220
Författare
Sara Kvartsberg, Johan Thörn, Edward Runslätt, Sebastian Almfeldt
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2021

__________________________________________________________________________________________________________

Beräkningsverktyget finns att ladda ner till höger, se Excel-filen ParetoVerktyg vers. 2.0.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Se webinarium som presenterar rapporten på Svenska Bergteknikföreningens Youtubekanal


FÖRORD

Vid injekteringsprojektering i projekt med hög svårighetsgrad används ofta en designmetodik där sprickviddsfördelningar utgör underlag för val av injekteringsparametrar. Metodiken möjliggör en systematisk kvantifiering av bergets hydrogeologiska egenskaper och kan underlätta projektering av effektiva tätningsinsatser. Emellertid kan fel och osäkerheter uppstå i beräkningsresultat, orsakade av modellantaganden eller bristande kvalitet i förundersökningsdata.

Föreliggande projekt är en vidareutveckling av BeFo-projekt 143 där ett beräkningsverktyg togs fram för att förenkla och automatisera de statistiska beräkningar som kan ingå i en sprickviddsbaserad injekteringsdesign. I detta projekt studeras hur hydrogeologiska tolkningar, samt kvantitet och kvalitet hos förundersökningsdata kan påverka resulterande fördelningar och efterföljande analyser. I projektet genomförs även uppdateringar och förbättringar av beräkningsverktyget.

Studien genomfördes med analyser av dataset från fyra tunnelprojekt och en litteraturstudie av tidigare publicerade tillämpningar av designmetodiken. Rapporten avslutas med rekommendationer avseende beräkningsmetodens användning och de krav som bör ställas på utförande av förundersökningar som nyttjas för designmetodiken.

I utförande projektgruppen ingick Johan Thörn (Bergab), Sara Kvartsberg (Norconsult), Edward Runslätt (Band of Runslätt/Golder) och Sebastian Almfeldt (SAA Konsult). Projektets referensgrupp har bestått av Johan Funehag (Tyréns), Åsa Fransson (Golder), Magnus Eriksson (Trafikverket), Ulf Håkansson (Skanska), Håkan Stille (Geokonsult Stille), Martin Stigsson (SKB), Christian Butrón (Trafikverket) och Per Tengborg (Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo).

Det är vår förhoppning att föreliggande rapport kan tjäna som stöd vid framtagande av handlingar i tunnelprojekt där presenterade resultat kan leda till mer ändamålsenliga undersökningsinsatser och underlätta beräkningar för injekteringsprojektering. Vidare kan rapporten bidra med underlag för vidareutveckling av metodbeskrivningar relaterade till geologisk kartering och hydrauliska tester.

Projektet har finansierats av BeFo, Stiftelsen Bergteknisk Forskning.

 

Stockholm, 2021

Per Tengborg 

« Tillbaka