Augmented rock mechanics reality/Förstärkt bergmekanisk verklighet

Rapportnummer
213
Författare
Catrin Edelbro, Robert Ylitalo
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2021

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Se inspelat webinarium från 24 februari 2021 där projektutförarna Catrin Edelbro (Itasca Consultants AB) och Robert Ylitalo (CGI) presenterar förstudien. Konkreta exempel på hur förstärkt verklighet (AR) kan användas ur ett bergmekaniskt perspektiv beskrivs. Exempel på praktikfall som beskriver hur AR används inom undermarksbyggande presenteras. Förstudien är finansierad av BeFo.

Till webinariet (Svenska Bergteknikföreningens Youtube kanal)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PREFACE

(For Swedish - scroll down) 

During a lunch-presentation at the Luleå Science Park, a project from Kiruna named the "Hidden city" was presented in 2018. This projected considered Augmented Reality (AR) and visualization of water pipes underground. As these pipes are invisible from the surface, in the same way as underground excavations are, the project idea about augmented rock mechanics reality was born. The purpose of this pilot study was to investigate AR technology and increase the knowledge regarding how AR can be used for rock mechanics purposes.

Daily, new technology connected to the rapid development in the IT sector reach us. And we should use and develop these tools where we see benefits. The research program 2021-2025 at BeFo invites to such utilization and this project is a good example if and how new IT tools can improve our processes. We can achieve this by working with people from other fields and with different skills. As in this project, where the rock mechanics engineer together with the expert in other technologies, in this case AR, takes a step into something completely new.

The planned activities of the project were a workshop, literature and case study review, study visits and interviews. The project started November 15, 2019 and the first reference group meeting was held November 26, 2019. The reference group provided input on the project and on the planned workshop at the second meeting held January 20, 2020. The reference group to this project consisted of: Mats Svensson (Tyréns AB), Henrik Ljungberg (Skanska Sverige AB), Sayidali Ahmed (Trafikverket), Tristan Jones (LKAB), Lars-Olof Dahlström (Golder Associates AB/LTU), Jekaterina Jonsson (Geosigma), William Bjureland and Per Tengborg from BeFo.

The workshop with nearly 40 participants was held in Stockholm on February 4, 2020. Unfortunately, the planned study visits during the spring were cancelled due to the COVID-19 pandemic. The visits were replaced by open-ended qualitative interviews with people working in the role as rock mechanics engineer. Totally 20 interviews were performed. The results from the interviews together with results from the workshop have shown a common trend of suggestions on how AR could be used in a rock mechanics perspective.

The project was funded by BeFo, the Rock Engineering Research Foundation. We hope this report can be the basis and guide regarding what to focus on when developing AR in the field of rock mechanics.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

FÖRORD

Vid ett lunchföredrag på Luleå Science Park, år 2018, presenterades ett projekt från Kiruna benämnt "the Hidden city". I projektet nyttjades förstärkt verklighet (AR) för att visualisera vatten- och avloppsledningar under mark. Eftersom dessa ledningar är lika osynliga som tunnlar under mark väcktes projektidén om förstärkt verklighet inom bergmekanik. Syftet med denna förstudie har varit att undersöka dagens teknologi inom AR och öka förståelsen kring hur vi kan nyttja AR inom bergmekanik.

Vi får dagligen ny teknik som har koppling till den snabba IT-utvecklingen och där det finns fördelar för branschen ska vi utnyttja och utveckla dessa verktyg. BeFos FUI-program 2021-2025 bjuder in till det och detta projekt är ett gott exempel på att undersöka om och hur nya verktyg inom IT kan användas för att förbättra våra processer. Det kan vi endast förverkliga genom att jobba med folk från olika områden och med olika kompetenser. Som i detta projekt, där bergmekanikern tillsammans med experten inom annan teknik, i detta fall AR, tar kliv in i något helt nytt.

De planerade aktiviteterna i projektet var workshop, litteratur- och praktikfallsstudie, studiebesök och intervjuer. Projektet startade 15 november 2019 och det första referensgruppsmötet arrangerades den 26 november 2019. Referensgruppen gav input till projektet och den planerade workshopen vid det andra referensgruppsmötet den 20 januari 2020. Referensgruppen för projektet har bestått av: Mats Svensson (Tyréns AB), Henrik Ljungberg (Skanska Sverige AB), Sayidali Ahmed (Trafikverket), Tristan Jones (LKAB), Lars-Olof Dahlström (Golder Associates AB/LTU), Jekaterina Jonsson (Geosigma), William Bjureland och Per Tengborg från BeFo.

Workshopen, med nästan 40 deltagare, arrangerades den 4:de februari 2020 i Stockholm. Tyvärr kunde inte de planerade studiebesöken genomföras på grund av COVID-19 pandemin. Besöken ersattes med kvalitativa intervjuer med öppna svarsalternativ. Totalt intervjuades 20 personer som arbetar som bergmekaniker eller motsvarande. Resultat från intervjuer och workshop har visat på en samstämmig syn och förslag på vad man vill använda AR till inom bergmekanik.

Projektet har finansierats av BeFo, Stiftelsen bergteknisk forskning. Vi hoppas att rapporten kan användas som underlag vid fortsatt utveckling och forskning av AR inom bergmekanik. 

Stockholm i januari 2021

Per Tengborg

« Tillbaka