BeFos historia

Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo - kortfattad historik över åren 1970 till 1993, då SveBeFo bildades.

  • Stiftelsen bildades 1970 under namnet BeFo - Bergteknisk Forskning.

  • 1993 bildades SveBeFo - Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning - en sammanslagning av dåvarande SveDeFo (Svenska Detonikforskning) och BeFo.

  • 2003 omorganiserades SveBeFo och detonikverksamheten ingår sedan dess i Luleå tekniska universitet, under namnet Swebrec: Swedish Blasting Research Center at Luleå university of technology.

  • Sedan 2009 har stiftelsen tagit tillbaka sitt ursprungliga namn - BeFo - och driver Bergteknisk Forskning i bred samverkan.