Strategisk plan

Uppdrag

BeFo skall främja och driva forskning, utveckling och innovation inom området bergteknik. Verksamheten ska bedrivas inom av huvudmännen angivna ramar genom projektadministration och utnyttjande av externa forskningsresurser. Stiftelsen skall i femårigt program peka ut status och behov av bergteknisk forskning, utveckling och innovation (FOI).

  • Mål och inriktning

Forskning, utveckling och innovation på infrastrukturområdet har största betydelse för tillväxt, utveckling av hälsa och välfärd i samhället. BeFo skall vara centrum för Bergteknisk FOI, samordna, förmedla och bidra till ny kunskap och kompetens inom bergteknik i vid bemärkelse. Stiftelsen skall driva FOI med kontinuitet, präglad av samverkan mellan alla berörda parter. Huvudmännens och samhällets nytta skall styra verksamheten. Stiftelsen skall bygga och arbeta i nätverk både nationellt och internationellt. BeFo skall verka för att öka samverkan mellan branschens intressenter såväl nationellt som internationellt. 

  • Affärsidé

Stiftelsens skall ge huvudmännen god utväxling på insatta medel genom effektiv projekt- administration som engagerar branschens främsta FOI-resurser. Verksamheten syftar till att generera ny kunskap, nya koncept, metoder, processer, produkter, standarder och skall bidra till kunskaps- och kompetensutveckling på området. En viktig del i verksamheten skall vara att kommunicera och samverka med andra teknikområden och överföra kunskap och lösningar som utvecklar bergtekniken. Stiftelsen skall arrangera sammankomster där branschens intressenter möts och utvecklas. Vidare skall stiftelsen serva primärt huvudmännen med information, kunskap, kompetens, kontakter genom att ordna möten för kunskapsutbyte. Verksamhetens resultat skall göras synligt i media och bland intressenter för att på effektivast möjliga sätt komma till praktisk användning och nytta i branschen.

  • Organisation

Stiftelsens kansli ska bestå av Forskningsdirektör och Kontorsadministration. Vid behov kan Projektkoordinator knytas till BeFo. Stiftelsens Huvudmän bildar ett Programråd för bedömning av angelägna projekt. Forskningsdirektören är ordförande i Forskningsrådet. Styrelsen kan besluta om projekt efter Forskningsrådets rekommendation. Projektförslag initieras av stiftelsen samt inkommer också spontant från forskare, praktiker och övriga intressenter.

  • FOI

BeFo skall:
- Samordna Bergteknisk FOI och vara aktiv i internationell FOI på området.
- Bidra till att undermarksbyggande genomförs med rätt kvalitet och till rätt kostnad.- - Stärka erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan beställare, näringsliv och akademi.- - Öka attraktionskraften för det bergtekniska området.
- Främja utnyttjande av berganläggningar för långsiktigt hållbar utveckling och god miljö.
- Vara mötesplats för branschens alla aktörer. 
- Implementera och göra resultat från FOI väl kända för branschens intressenter.

  • Finansiering

Stiftelsens finansiella försörjning skall säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet med målsättning att stiftelsens Bergtekniska FOI skall behålla världsledande position. BeFo skall verka för samfinansiering med branschens intressenter, genom EU–finansierade projekt, ökat nätverksbyggande, fler huvudmän och genom att projektägare av bergprojekt, t ex infra- och gruvprojekt, tar ett ökat ansvar för FOI-finansieringen.