Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign – Teori och användarhandledning / Calculation tool for rock characterisation during grouting design - Theory and users guide

Rapportnummer
143
Författare
Johan Thörn, Sara Kvartsberg, Edward Runslätt, Sebastian Almfeldt, Åsa Fransson
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2015

_________________________________________________________________________________________________

Hämta beräkningsverktyget

Senaste versionen av verktyget kan hämtas här: www.chalmers.se/hydrogeologi-injektering

Rapport 143 utgör en teoretisk bakgrund, tips för datainsamling och användarhandledning för ett excel-beräkningsverktyg. Verktygets användningsområde är i att simulera vattenflöde i individuella sprickor i kristallint berg, baserat på den sk Paretofördelningen där indata är resultat från sektionsvisa vattenförlustmätningar i borrhål.

Verktyget är fritt att använda, och användarna uppmuntras att meddela författarna svagheter eller problem, förslag på förbättringar till en eventuell ny version samt förstås även positiv feedback eller meddelande om att verktyget har använts.

Instruktioner för detta finns i verktyget. Det är även möjligt att flagga för sitt intresse, och får mailnotis om uppdateringar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Förord 

Tätning av bergmassan förekommer i princip i alla bergprojekt idag och där är injektering kring en tunnel eller ett bergrum en väl beprövad metodik. Med allt högre krav på tätning så blir projek­tering/design en allt viktigare del i byggprocessen för att både uppnå de satta inläckagekraven och att möjliggöra effektivitet i byggfasen.

Injekteringsforskningen har kommit långt och kunskapen om hur man bör analysera, dimensionera och genomföra injekteringen är god och behöver därför förmedlas till branschens olika aktörer. Man har ofta en kännedom om bergets egenskaper och de hydrogeologiska förhållandena baserat på bl a mätdata från borrhål. De hydrauliska egenskaperna hos sprickorna i berg­mass­an kan beskrivas med statistiska mått utifrån kännedom av fördelningen av sprickornas genomsläpplighet längs test­sek­tioner i borrhål. Den så kallade pareto­fördel­ningen är i många fall lämplig att använda för att beskriva sprick­vidds­­fördelningen.

Detta utvecklingsprojekt syftar till att underlätta tolkningen av mätdata från hydrotester genom att ta fram verktyg för detta och är ett led i att föra ut kunskap från forskare och specialister till branschen. Verktyget består av denna rapport i tre delar och ett Excelblad. Syftet är att förenkla och automatisera den matematiska hanteringen och att beräkningarna i och med det görs på ett enhetligt sätt i injekteringsdesignen.

Utredningsarbetet har utförts av en grupp forskare och designers med Johan Thörn som projektledare (Chalmers), Sara Kvartsberg (Norconsult), Edward Runslätt (Golder Associates), Sebastian Almfeldt (Chalmers/SAA Konsult) och Åsa Fransson (Chalmers). Den referensgrupp som har bistått gruppen med värdefulla råd och granskning under projektet bestod av Björn Johansson (Skanska), Lars Hässler (Golder Associates), Magnus Eriksson (SGI), Thomas Dalmalm (Trafikverket) och undertecknad. Ett flertal personer har bidragit till projektet med egna insatser genom att ingå i Alfa- och/eller Betatest, och det är Christian Butron (Sweco), Ingvar Rhén (Sweco), Johanna Lithén (Bergab), Magnus Eriksson (SGI), Magnus Zetterlund (Norconsult), Björn Johansson (Skanska), Håkan Stille (KTH), Martin Stigsson (SKB), Mats Holmberg (Tunnel Engineering), Mikael Creütz (Golder Associates), Nils Granberg (Tyréns), Raymond Munier (SKB) och Thomas Janson (Tyréns).

Projektet finansierades av Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo).

 

Stockholm i november 2015

Per Tengborg

« Tillbaka