Osäkerhetsmodeller - för optimal geoteknisk resursanvändning i infrastrukturprojekt / Uncertainty models – for optimal use of geo related resources in infrastructure planning

Rapportnummer
232
Författare
Mats Svensson, Pål Hansson, Sara Johansson, Maria Duvaldt, Olof Fribergt
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2022


FÖRORD


Förbättrad informationshanteringen av geotekniskt relaterad information, det vill säga inom disciplinerna geoteknik, berg, grundvatten och förorenad mark, har med fokus på digitalisering och visualisering pågått under många år. Delar av forskningen började som ett delprojekt under FoI-paraplyet TRUST – Transparent Underground STructures under åren 2013–2017.
Med den ordning och reda på undermarksdata som kommer med moderna databaser och tillhörande effektiva arbetsflöde har det blivit möjligt att betydligt enklare än tidigare producera och visualisera geomodeller i 3D. Dessa 3D modeller synliggjorde det begränsade undersökningsmaterial som geomodellerna traditionellt baseras på vilket tydliggjorde att geomodellerna behöver kompletteras med en bedömning av vilka osäkerheter de är behäftade med.

Denna rapport redovisar ett verktyg för att hantera ovan angivna utmaning avseende geomodellens osäkerheter inom geometrier och designvärden. Osäkerheterna i designvärden hanteras med hjälp av multivariatanalys (MVA). Det framtagna MVA-verktyget bygger på det arbete som har utförts i ett tidigare doktorsarbete på KTH (Prästings, 2019).

Utöver författarna har flera medarbetare på Tyréns gett värdefulla bidrag. Nämnas speciellt skall Gabriella Olsson, Anders Prästings och Peter Alstorp. Projektets referensgrupp har bestått av Robert Sturk (Skanska), Olle Båtelsson (Trafik-verket), Marie von Matérn (WSP), Nils Rydén (PEAB), Lars Nilsson (LTU/NCC), Susanne Grigull (SGU), Miriam Zetterlund (SGI), Assen Simeonov (SKB), Lars Rosén (Chalmers) och Per Tengborg (BeFo).


Stockholm
Patrik Vidstrand

« Tillbaka