Utvärdering och tolkning av initiala bergspänningar för Stockholm och Göteborg/Evaluation and interpretation of initial rock stresses for Stockholm and Gothenburg

Rapportnummer
231
Författare
Catrin Edelbro, Fredrik Perman, Bruno Figueiredo, Jonny Sjöberg
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2022


FÖRORD

Framgångsrikt berg- och undermarksbyggande kräver relevanta och tillförlitliga under-sökningar och bedömningar av bergförhållanden. Eftersom det initiala bergspännings­fältet påverkar spänningsfördelningen runt undermarkskonstruktioner, är det en viktig parameter vid dimensionering.

Resultaten från denna sammanställning av mätdata i Stockholm och Göteborg har visat på stor spridning av mätdata för Stockholm och en något mindre spridning för Göteborg. Med hänsyn till den stora spridningen av mätdata ska framtagna spänningssamband för domänen centrala Stockholm och för domänen Göteborg ska användas med eftertanke för framtida undermarksprojekt. I huvudsak, enligt rekommendationerna, ska framtagna spänningssamband användas i tidigt skede, innan mätning utförs och som underlag för en känslighetsstudie.

Projektet bemannas av Jonny Sjöberg projektledare, Fredrik Perman, Catrin Edelbro, Bruno Figueiredo och Jessa Vatcher, alla från Itasca Consultants AB. I projektets referensgrupp Axel Bolin (Trafikverket), Christin Döse (Ramboll), Märit Berglind Eriksson (Sweco), Fredrik Johansson (KTH), Jimmy Töyrä (LKAB), Karina Skrobic (WSP), Johan Berglund (SGI) och Per Tengborg, (BeFo) ingått.

Resultaten från denna studie kommer att komma branschen till stor nytta vid bland annat designarbeten inom Stockholm och Göteborg. Projektet har samfinansierats av BeFo och Itasca Consultants AB.

Stockholm, 2022

Patrik Vidstrand

« Tillbaka