Läckande bulthål i berg - orsaker och åtgärder / Leaky bolt hole in rock - Causes and measures

Rapportnummer
208
Författare
Hossein Khodaverdian, Magnus Zetterlund
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2020

FÖRORD

Installation av bergbultar utförs i princip alltid vid bergförstärkning inom den teoretiskt tätade injekterade zonen för bergtunnlar. Detta medför att de bör installeras i torrhet. Trots detta och i samband med bultning förekommer läckande bulthål (innan installation) eller läckage efter att bultarna installerats, läckande bult.

Läckande borrhål före och/eller efter installation av bergbult behöver åtgärdas, vilket stör produktionen och är både tids- och kostnadskrävande. Därför initierades detta projekt som genomfördes av Hossein Khoraverdian (Abeis Konsult) tillsammans med Magnus Zetterlund (Norconsult) som handläggare och medförfattare. Arbetet har utförts i huvudsak i två faser: Förekomst och uppföljning av läckande bulthål samt implementering av framtagna förslag för att minska framtida förekomster av läckande bulthål/bultar.

Uppföljningen genomfördes på Förbifart Stockholm, delprojekt Norr där Implenia AB var utförandeentreprenör. Under detta arbete har produktionsledarna Magnus Felldin och Mikael Knutsson bidragit med sina erfarenheter av hantering och vidtagna åtgärder vid behandling läckande bulthål.

Implementering av framtagna förslag genomfördes på delprojekt Lovö, tunnel 301N, av engagerad och hjälpsam personal från Veidekke Sverige AB samt deras underentreprenörer. Under implementeringen har byggledarna Richard Dahlström och Hassan Alaridi tillsammans med geologerna Björn Stuge, Per Arne Moen samt Mehdi Bagheri bidragit med värdefulla insatser inom sina respektive kompetensområden. Thomas Dalmalm har varit ett stort stöd under hela projektet och bidragit med konstruktiva synpunkter och förslag. 

Referensgruppen som bistått projektet under båda faserna bestod av Thomas Dalmalm (Trafikverket), Tomas Hellström (AFRY), Lars Eriksson (GMA), Jiri Englen (Implenia AB), Lars Martinsson (tidigare Trafikverket), Mattias Roslin (tidigare Trafikverket) och Per Tengborg (BeFo). Projektet har finansierats och genomförts inom ramen för BeFo forskningsprogram. 

Stockholm, 2020

Per Tengborg

« Tillbaka