Enkätstudie – Insamling och lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data / Questionnaire study – Engineering-geological and hydrogeological data collection and storage

Rapportnummer
204
Författare
Susanne Grigull, Paul Evins, Johan Berglund, Ann Bäckström, Lars Jacobsson, Karl-Johan Loorents, Eva Samuelsson Mats Svensson, Robert Swindell, Johan Thörn, Sofia Winell
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Fyra elektroniska bilagor till rapporten kan laddas ner här till höger:

Delprojekt 1 Google Formulär.pdf1 - Delprojekt 1 original frågeenkät för som togs fram med hjälp av Google Forms

Delprojekt 2 Google Formulär.pdf - Delprojekt 2 original frågeenkät för som togs fram med hjälp av Google Forms

Off-line sammanfattning av svaren för delprojekt 1 i Google forms (kan öppnas i Google Chrome*) 

Off-line sammanfattning av svaren för delprojekt 2 i Google forms (kan öppnas i Google Chrome*)

För att öppna MHTML filerna:

1. Ladda ner filen du vill öppna

2. Kopiera länken längst upp och klistra in den i Google Chrome webläsare.

Nu ska du kunna se enkäten i sin helhet.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ur sammanfattningen
Insamling av bergtekniska och hydrogeologiska data sker kontinuerligt och i olika faser av bergbyggnadsprojekt. I nuläget är insamlingsprocesserna dock inte standardiserade och det finns inget centralt, nationellt system för att lagra insamlade data. Det är också svårt att värdera eller återanvända data från tidigare projekt och oftast måste all nödvändiga fältdata samlas in från noll inför nya infrastrukturprojekt, även i områden där det finns tidigare bergbyggnation. Arbete inför och under denna förstudie pekar på ett stort behov av dels en tydligare och delvis förbättrad metodik för insamling av data och dels önskemål om en nationell portal för åtkomst till arkiv och databaser, med information från tidigare bergbyggnadsprojekt i ett område.

Med hjälp av två enkätstudier som skickades ut till olika aktörer i bergbyggbranschen har vi identifierat geologiska, bergtekniska och hydrogeologiska parametrar vars insamlingsmetodik och metodbeskrivningar är i behov av att förbättras och eventuellt standardiseras. Med hjälp av enkätsvaren har befintliga databaslösningar samt önskemål runt funktionaliteten av en framtida nationell databas också analyserats.

Excerpt from summary
Geotechnical and hydrogeological data are collected during all phases of construction projects. Currently, the collection of such data is not standardized and there is no central, national system for storing the collected data. It is also difficult to evaluate or re-use such data from previous projects which results in collecting the same field data from scratch for new infrastructure projects. Previous studies and this feasibility study have shown the need for clearer, improved methodologies for data collection along with a national portal for access to geotechnical and hydrogeological archives and data from previous projects.

Through two surveys answered by key parties in the rock construction industry, we have identified geotechnical and hydrogeological parameters that need improved methodology and method descriptions and possibly standardization. Existing database solutions, as well as suggestions for the functionality of a future national database have also been analyzed from the survey responses.

« Tillbaka