Visualisering av borrhålsdata - överskådlig redovisning av kärnkarteringsresultat / Visualisation of borehole data - Lucid presentation of drill core mapping results

Rapportnummer
169
Författare
Eva Hakami, Sofia Winell
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2020

Se bilagor A, B och C som tillhör rapportens kapitel 10 Bilagor. ____________________________________________________________________________________________________________________

FÖRORD

I alla större berganläggningsprojekt ingår en ingenjörsgeologisk beskrivning som ett väsentligt underlag för planering och projektering i samtliga byggskeden. Dessa baserar sig ofta till stor del på resultat från borrhålsundersökningar. Det är därför väsentligt att borrhålsdata sammanställs och redovisas på ett relevant och överskådligt sätt, så att arbetet kan effektiviseras och erfarenheter mellan olika projekt kan tas till vara.

Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag till gemensam väl definierad metodik för sammanfattande karaktärisering och visualisering av borrhålsdata.

Projektet har utförts av Eva Hakami (Geosigma) och Sofia Winell (Geosigma) och finansierats inom ramen för BeFo:s forskningsprogram.

I referensgruppen till projektet ingick Maria Ask (LTU), Paul Evins (WSP), Jan Malmtorp (Trafikverket), Jesper Petersson (Geos), Robert Sturk (Skanska), Robert Swindell (Sweco) och Thomas Wettainen (LKAB).


Per Tengborg

« Tillbaka