Verification of an instrument for non-destructive testing of cement grouted rock bolts/Verifiering av ett instrument för icke-förstörande testning av bergbultars ingjutning

Rapportnummer
R 186
Författare
Peter Andersson, Simon Krekula, Tadeusz Stepinski
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2019

Summary

(Scrolla ner för svenska)

All underground construction in rock demands rock support. The most common method today is to install rock bolts anchored with cement grout.  It is of vital importance for the safety to check that rock bolts are installed in a proper and professional way by a sub-contractor. This may either be done by pullout tests, which unfortunately is a time-consuming and destructive way, or by the non-destructive testing (NDT) technique verified in this report. Today, there are only 3-4 of the old Boltometer instruments still in operation. The measurement technique is robust but old. Therefore, Geosigma initiated a project in 2010 to develop a new instrument, the Rock Bolt Tester (RBT) based on the same basic principle as the Boltometer, ultrasound technique, but with modern electronics, new communication platform, and easier operation.

The aim of the project was to verify the functionality and performance of the RBT to facilitate RBT’s acceptance by the market as well as the Swedish Transport Administration (Trafikverket) as a complement and possibly replacement for the Boltometer. The project has included comparative measurements with the Boltometer and the RBT on about 100 rebar bolts as well as overcoring of some bolts with defects in the grouting.

The results of the comparative measurements in Dannemora mine, Äspö Laboratory and Stockholm Bypass, show that the RBT is more sensitive than the Boltometer to the defects occurring in the grouting and also that the methods give similar results. The overcoring, even though performed for a limited number of bolts, showed that RBT is sensitive even for small defects in the grouting. The tests performed on combination bolts, like the PC-bolt and CT-bolts that were installed at Äspö HRL, gives promising results but much more tests are needed to verify the RBT’s functionality on these bolt types. This may also be a new application area for the RBT in the near future.

Keywords: Rebar bolts, ultrasound measurement, Non-Destructive Testing, NDT, rock support, grouting, overcoring

Sammanfattning

Allt byggande i berg kräver förstärkningsåtgärder. Idag är den vanligaste förstärkningsåtgärden att installera bergbultar som förankras med cementbaserat bruk. Det är av stor betydelse för säkerheten att kontrollera att entreprenören gjutit in bulten på ett korrekt sätt. Detta kan göras antingen genom utdragstester (förstörande provning) eller med icke-förstörande provning (NDT) som beskrivs i denna rapport. Det finns idag endast 3-4 Boltometrar kvar i Sverige som fungerar. Tekniken och elektroniken är visserligen robust men föråldrad. Geosigma startade därför ett arbete under 2010 i syfte att ta fram ett nytt instrument, Rock Bolt Tester (RBT), baserat på samma grundprincip som Boltometern, ultraljudsmätning, men med modern elektronik och kommunikations-plattform och lättare handhavande.

Syftet med detta projekt har varit att verifiera RBT:s funktionalitet och prestanda så att RBT kan accepteras av marknaden och Trafikverket som komplement och trolig ersättare till Boltometern. Projektet har inkluderat jämförande mätningar med Boltometer och RBT på ett hundratal kamstålsbultar samt överborrning av ett antal bultar med defekter i ingjutningen.

Resultaten från jämförande tester i Dannemora, Äspölaboratoriet och Förbifart Stockholm visar att RBT är känsligare för defekter i ingjutningen än Boltometer, men också att överensstämmelsen mellan metoderna är mycket god. Överborrningen som gjordes på tre bultar i Äspölaboratoriet kunde tydligt visa att de defekter RBT identifierar också existerar i de överborrade kärnorna. Tester på kombinationsbultar (CT-bult och PC-bult) ger också lovande resultat, men mer tester behövs på dessa bulttyper. Detta kan också vara en ny applikation för RBT inom en nära framtid.

Nyckelord: Kamstålsbultar, ultraljudsmätningar, icke-förstörande testning, NDT, bergförstärkning, ingjutning, överborrning

« Tillbaka