Vad kan sökas?

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas i BeFos pågående utlysningar.

  • BeFo välkomnar både projektansökningar och  idéförslag till forskningsprojekt inom bergbyggandsområdet.

Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo, har till ändamål att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik inklusive sprängnings- och sprängämnesteknik med tillämpning på berganläggningar ovan och under mark.

Närmaste decenniet planeras ett antal betydande berg- och tunnelprojekt genomföras i Sverige och våra grannländer. En stor del avser transportsektorn, slutförvar av använt kärnbränsle och utbyggnader av gruvor. Det handlar om mycket stora nyinvesteringar och ökade kostnader för drift & underhåll i Sverige och motsvarande investeringar i Finland och i Norge.

Huvudmännen i BeFo representerar en stor del av de myndigheter och företag engagerade i planering och genomförande av dessa projekt och som svarar för drift och underhåll av färdiga anläggningar. För att klara dessa uppgifter med samhällets krav på ekonomi, säkerhet och miljö finns betydande behov av teknik- och kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar