Projektförslag

Projektansökningar - Projektförslag - ctl00_cph1_pageImg

Du kan skicka  in ett projektförslag till BeFo

Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt eller till relevanta förstudier kan sökas. 

Ansökningar inlämnas skriftligt, när som helst, och behandlas av Forskningsrådet med beslut av styrelsen vid tre tillfällen under året. Huvudmannaskap i BeFo är inget krav för att få söka projektmedel men ett sådant premieras.

Hur behandlas projektansökningar:

BeFo bereder de inkomna ansökningarna och vid tre årliga tillfällen granskar BeFos forskningsråd alla ditintill inkomna projektansökningar samt prioriterar ansökningarna utifrån relevans, genomförbarhet och kompetens. BeFos styrelse beslutar därefter vilka ansökningar som ska godkännas för finansiering. Därefter bekräftas hos BeFos olika finansiärer att nödvändig finansiering kan säkras.

BeFos hela beredningstid av en ansökan kan förväntas ta 4–7 månader beroende på när en ansökan inlämnas.

Instruktioner

Ansökan som lämnas in bör inte ha en föreslagen starttidpunkt som inte kan hanteras i enlighet med BeFos förväntade beredningstid enligt ovan.

Ansökan som lämnas in skall inkludera tid och kostnader för att hantera de av BeFo stipulerade aktiviteter och leveranser, som BeFos allmänna villkor specificerar.

Ansökan skall specificera samtliga relevanta projektrisker som kan leda till förseningar, kostnadsökningar och kvalitetsbrister.

BeFos stödnivåer och stödberättigande kostnader:

 • BeFos riktvärde för finansiering är högst 90% av forskningsprojektets totala kostnad för huvudmän och högst 65% för övriga sökande

 • BeFo ser normalt medfinansiering från andra finansiärer som positivt.

 • Timkostnad:
  • Som riktvärde, baserat på faktisk personalkostnad, högst 800 kr/timme.
  • Som riktvärde, kan den stödberättigade timkostnaden högst uppgå till 1 040 kr/timme inkl. indirekta kostnader. Nivån avser medelkostnad för respektive sökande projektpart.
  • Tillkommande indirekta kostnader med påslag enligt fullkostnadsprincip kan accepteras för sökande projektpart med affiliering till universitet, högskolor och forskningsinstitut.
  • Tillkommande indirekta kostnader för övriga sökande med påslag om högst 30%. 

 • Högskole- resp. industridoktorand:
  • Som riktvärde, maximalt belopp för forskningsprojektet med kostnad 1,2 Mkr/år, som skall innefatta de normalt förekommande kostnaderna för totalt 4 års heltidsstudier.

 • För särskilt kostsamma försök, vilket kräver specifik beskrivning i ansökan, kan extra medel beviljas.

Projektansökningar:

Ladda ner ett vid ansökanstidpunkten aktuellt ansökningsformulär (aktuell ansökan). Använd INTE ett gammalt formulär då det kan leda till att ansökan inte kommer att beredas.

CV eller motsvarande som bilaga.