Pågående forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt inom BeFos forskningsprogram pågår 2022 och framåt. Avslutade projekt rapporteras i forskningsrapporter som publiceras här. I Verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om BeFo och forskningsverksamheten.

______________________________________________________________________________________________   

 • Temperaturflöden i järnvägstunnlar och tunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen. (BeFo projekt 326).
 • Identifiering av utfall med numeriska analyser.  (BeFo projekt 365).

 • Hållbart samhällsbyggande med beständig betong.  (BeFo projekt 376).

 • Hydrofob betong. (BeFo projekt 383).

 • Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande –Del 1: Risk‐baserad optimering vid modellering av geologiska egenskaper. (BeFo projekt 400).

 • Designmetoder för bergmassor med varierande geologi och spänningsförhållanden. (BeFo projekt 406).

 • Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt. (BeFo projekt 407).

 • Verifiering av analytisk modell för beräkning av valvstabilitet. (BeFo projekt 409).

 • Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 414).

 • Modellering av berg- och grundvattennivåer med artificiell intelligens. (BeFo projekt 415).

 • Mekanisk beständighet av injekteringsmedel, påverkan från drivningen av tunnel (BeFo projekt 416).
 • Hantering av mätstörningar från spårbunden trafik för DCIP-undersökningar, steg 1 (BeFo projekt 417).

 • Utveckling av dynamisk injektering. Etapp 2. (BeFo projekt 420).
 • Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i gruvindustri och infrastrukturprojekt. (BeFo projekt 421).

 • Identifiering och ekonomisk värdering av konsekvenser till följd av förseningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 422).

 • Effektiva simuleringar av brottsannolikhet – etapp 1. Förstudie (BeFo projekt 424).

 • Optimering av geoelektrisk tomografi för undermarksbyggande (BeFo projekt 425).

 • Numerisk modellering av spränginducerad skada runt bergtunneln med LS-DYNA. (BeFo projekt 427).

 • Kalciumsulfoaluminatcement (CSA) för hållbar sprutbetong . Förstudie (BeFo projekt 428).

 • Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken. Doktorandprojekt. (BeFo projekt 429).

 • Experimentell och teoretisk studie av skaleffekten på bergmekaniska parametrar för bergssprickor – etapp 2. Doktorandprojekt. (BeFo projekt 430). 

 • Verifiering av Real Time Grouting Control (RTGC) teori med hjälp av en artificiell fraktur med justerbara öpp-ningsarrangemang; En numerisk och experimentell studie (BeFo projekt 433).

 • Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniskaåtgärder och kontroll – Del 2 (BeFo projekt 434).  

 • Dynamisk 3D numerisk modellering av storskaliga tester på bergförstärkning i Kiirunavaara gruva (BeFo projekt 436).

 • Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – Modellering av fältförsök (BeFo projekt 437).

 • Miljö- och hälsofarliga ämnen i bergmaterial – fallstudie Arlanda – Rosersberg (BeFo projekt 438).

 • Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat (BeFo projekt 439).

 • Injektering av bergsprickor under höga hydrauliska gradienter (BeFo projekt 440).

 • Kommunikation av information och kunskap om geologiska och geotekniska risker i bergbyggnadsprojekt – etapp 1 (BeFo projekt 441).