Pågående forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt inom BeFos forskningsprogram pågår 2021 och framåt. Avslutade projekt rapporteras i forskningsrapporter som publiceras här. I Verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om BeFo och forskningsverksamheten.

______________________________________________________________________________________________   

 • Temperaturflöden i järnvägstunnlar och tunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen. (BeFo projekt 326)
 • Dimensionering av bergförstärkning enligt Eurokod med tillförlitlighetsbaserade metoder (BeFo projekt 327)

 • Utveckling av metodik för inspektion av tunnlar med innertak (BeFo projekt 357)

 • Identifiering av utfall med numeriska analyser.  (BeFo projekt 365).

 • Hållbart samhällsbyggande med beständig betong.  (BeFo projekt 376).

 • Fördjupad studie av grundvattensänkning och påföljande återhämtning. (BeFo projekt 377).

 • Tillämpning av observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk för optimala beslut. (BeFo projekt 381)

 • Hydrofob betong. (BeFo projekt 383).

 • Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniska åtgärder och kontroll- Del 1 (BeFo projekt 389). 

 • Utvärdering av beräkningsmetod för injekteringsdesign och vidareutveckling av beräkningsverktyg. (BeFo projekt 393).

 • Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande –Del 1: Risk‐baserad optimering vid modellering av geologiska egenskaper. (BeFo projekt 400).

 • Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager. (BeFo projekt 405).

 • Designmetoder för bergmassor med varierande geologi och spänningsförhållanden. (BeFo projekt 406).

 • Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt. (BeFo projekt 407).

 • Verifiering av analytisk modell för beräkning av valvstabilitet. (BeFo projekt 409).

 • Förstudie: Förstärkt bergmekanisk verklighet. (BeFo projekt 412).

 • Dynamisk injektering baserad på återkopplad resonans - Etap 3. (BeFo projekt 413).

 • Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 414).

 • Modellering av berg- och grundvattennivåer med artificiell intelligens. (BeFo projekt 415).

 • Hantering av mätstörningar från spårbunden trafik för DCIP-undersökningar, steg 1 (BeFo projekt 417).

 • Tomografi som undersökningsmetod för att beskriva fördelning, placering och orientering av stålfibrer i sprutad och gjuten betong i tunnlar. (BeFo projekt 418).

 • Vidareutveckling av instrumentet RBT med avseende på bulttyperna PC- och CT-bult, och motsvarande kombinationsbultar. (BeFo projekt 419).
 • Utveckling av dynamisk injektering. Etapp 2. (BeFo projekt 420).

 • Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i gruvindustri och infrastrukturprojekt. (BeFo projekt 421).

 • Identifiering och ekonomisk värdering av konsekvenser till följd av förseningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 422).

 • Hållbar Tunn-EL: Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering. Förstudie (BeFo projekt 423).

 • Effektiva simuleringar av brottsannolikhet – etapp 1. Förstudie (BeFo projekt 424).

 • Optimering av geoelektrisk tomografi för undermarksbyggande (BeFo projekt 425).

 • Utvärdering och tolkning av initiala bergspänningar för Stockholm och Göteborg. (BeFo projekt 426).

 • Numerisk modellering av spränginducerad skada runt bergtunneln med LS-DYNA. (BeFo projekt 427).

 • Kalciumsulfoaluminatcement (CSA) för hållbar sprutbetong . Förstudie (BeFo projekt 428).

 • Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken. Doktorandprojekt. (BeFo projekt 429).

 • Experimentell och teoretisk studie av skaleffekten på bergmekaniska parametrar för bergssprickor – etapp 2. Doktorandprojekt. (BeFo projekt 430). 

 • Specialstudie avseende parameteroptimering vid dynamisk injektering med tryckslagseffekter  (BeFo projekt 432). 

 • Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniskaåtgärder och kontroll – Del 2 (BeFo projekt 434).