Webbinarium om riskbaserad kostnads-nyttoanalys

Hållare Konferenskalendarium - Webbinarium om riskbaserad kostnads-nyttoanalys - ctl00_cph1_pageImg

Webbinarium om riskbaserad kostnads-nyttoanalys som beslutsunderlag för hantering av hydrogeologiska risker vid undermarksbyggande

Byggande under mark och under grundvattennivån associeras ofta med inläckage av grundvatten och grundvattensänkning vilket kan resultera i flera risker såsom sättningsskador och påverkan på grundvattenberoende ekosystem. För att motverka dessa risker kan risk-reducerande åtgärder genomföras.

Genomförandet av åtgärder innebär alltid en avvägning mellan dess kostnader och nyttor. Kostnaden av att genomföra åtgärder kan vara hög. Exempelvis kan investeringskostnaden för tätningsåtgärder för att motverka inläckage utgöra en betydande del av ett projekts budget. Om externa effekter (exempelvis koldioxidutsläpp från cementtillverkning) av åtgärder också beaktas blir kostnaden ännu högre. Nyttorna som erhålls av åtgärder utgörs av den minskade risken för skada.

Vid genomförandet av åtgärder är det två typer av risker som måste beaktas:

  1. Risken att inte genomföra tillräckliga åtgärder med kostsamma skador på omkringliggande miljö som följd.
  2. Risken att genomföra åtgärder som inte behövs med onödiga kostnader som följd.

För att använda samhällets begränsade resurser effektivt måste båda dessa risker beaktas. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan dessa risker med fördel jämföras med en kostnads-nyttoanalys vilken beskriver den samhällsekonomiska lönsamheten av att genomföra en åtgärd.

Johanna Merisalu från Chalmers Tekniska Högskola presenterar under detta webbinarium delar av resultatet från BeFo 422 med fokus på hur en riskbaserad kostnads-nyttoanalys kan tillämpas för att utgöra ett beslutsstöd vid genomförandet av åtgärder för att motverka hydrogeologiska risker. Ett ramverk för hydrogeologisk riskhantering presenteras tillsammans med exempel från fallstudier där ramverket tillämpats.