Program för Forskning Utveckling och Innovation 2021–2025

Nytt_FUI_program.PNG

Forskningsprogrammet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg, som stärker såväl BeFos huvudmän, branschen och samhället i stort. 

BeFo FUI-program 2021-2025

Nio forskningsområden delvis överlappande beskrivs i programmet. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning. 

Forskningsområden:

  1. Undermarksplanering och gestaltning
  2. Byggprocessen
  3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift
  4. Dimensionering av bergförstärkning
  5. Tätning samt vatten- och frostsäkring (För tätning med injektering gäller BeFo injekteringsprogram) 
  6. Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten, deformationer och vibrationer
  7. Berguttag och gruvbrytning
  8. Drift och Underhåll
  9. Material – funktion och beständighet

 

BeFo injekteringsprogram 2012-2022

För tätning med hjälp av injektering finns sedan tidigare ”BeFos injekteringsprogram – Kompetensuppbyggnad och forskning 2012-2022” som i helhet beskriver behov och förslag till insatser specifikt inom berginjektering. 

Programmet utgör BeFos satsning på utveckling av kunskap och teknik för berginjektering under åren 2012 – 2022.

Forskning om berginjektering har funnits med i BeFos program sedan 1980-talet. Under denna tid har forskningen fört ämnet från svartkonst, som det en gång myntades av Carl-Olof Morfeldt, till en ingenjörsvetenskap med komponenter från många områden – geologi, geohydraulik, materialvetenskap, reologi och produktionsteknik. 

Omsättningen i praktiken har dock släpat efter vilket till del beror på att viktiga frågor fortfarande finns att lösa.