2013 Seminarier, konferens och utbildning

7th Nordic Grouting Symposium and 2nd Nordic Rock Mechanics Symposium 

Gothenburg, 13-14 November 2013

Program 


Kvalitetsfrågor i bergschakt för tunnel 

25 oktober hos Skanska, Solna

Syftet med seminariet är att belysa och diskutera den stora potential som finns i dokumentation av utfört arbete med modern loggerutrustning i tunneldrivningsaggregat, och hur detta kan effektivisera uppföljning av bergschakt för tunnel i projekt när höga krav på bergschakt-ningsklass föreligger. Företrädare från bl a beställare, projektörer, entreprenörer och maskin-leverantörer kommer att medverka. 

Målgrupp
Seminariet vänder sig till Entreprenörer, Projektörer och Beställare av tunnlar, samt Maskinleverantörer
 
Program  


Kompetensutveckling inom injektering

21-22 oktober 2013, Chalmers, Göteborg

Injektering är ett arbetsmoment inom undermarksbyggande där en stor kunskapsökning erhållits de senaste 20 till 30 åren genom bl a ett antal forskningsprojekt, fältstudier och erfarenheter från ett flertal projekt. Huvudsyftet med kursen är att ge deltagarna djupare förståelse rörande vad som händer med injekteringsmedlet under en injektering. 

BeFo i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola genomförde utbildningen för första gången 21-22 oktober 2013 i Göteborg . Ett tjugetal deltagare deltog i utbildning. Kompetensutvecklingen riktar sig till yrkesarbetare som utfört injekteringar under några år samt blivande yrkesarbetare och deras förmän. Beställare och beställarrepresentanter kan också ha nytta av att utbildningen. Fler utbildningstillfällen kommer att anordnas i framtiden.

Program 


Seminarium om tunnelinklädnad

1 oktober 2013, hos TRV, Solna

Presentationerna från dagen
Förstudie: Inspektion av innertak

 Ämnen som  diskuterats under seminariet:

  • Varför behöver vi klä in våra trafiktunnlar?
  • Krav på inklädnaden gällande brand och säkerhet
  • Inklädnad av trafiktunnlar – Problem och möjligheter
  • Norska krav och erfarenheter på tunnelinklädnad för olika trafiksituationer
  • Underhåll – hur länge håller systemen och krav avseende beständighet
  • Typiska problem med inläckande vatten i våra tunnlar
  • Byggtekniska aspekter vid tunnelinklädnad
  • Så här gjorde vi på Södra Länken och Norra Länken – Erfarenheter
  • Tätningssystem idag – olika alternativ med funktion och kostnader 

Bergbyggarens verktyg för att hantera osäkerheter

5 september 2013, hos ÅF i Stockholm

Presentationerna

Riskhanteringsverktyg ska passa att användas av den vanliga ingenjören i den vanliga verksamheten.

I alla bergbyggnadsprojekt finns det osäkerheter som måste hanteras - och hanteras på olika sätt. En bra ingenjör vet att det behövs ett systematiskt tänkande för att hantera osäkerheterna och en bra ingenjör använder de verktyg som kan hjälpa till i det arbetet. Det finns en låda med verktyg som kan förenkla och även effektivisera hanteringen av osäkerheterna.

Seminariets upplägg
Seminarieledarna visar i verkliga exempel hur några av dessa verktyg kan används i olika skeden, av olika aktörer och för olika ändamål. Ingen fullständig genomgång av verktyget kommer att göras, utan främst visas på dess plats i den speciella frågeställningen, t.ex. kring utformningen av Förfrågnings-underlaget eller vid entreprenörens resursplanering.

Dokumentation
En utförlig beskrivning av verktygen kommer att finnas i dokumentationen, skriven i form av metodblad.


Eurokod och berg - workshop

10 april 2013, hos Skanska i Solna

Presentationerna