Pågående forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt inom BeFos forskningsprogram pågår 2020 och framåt. Avslutade projekt rapporteras i forskningsrapporter som publiceras här. I Verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om BeFo och forskningsverksamheten.

 

 • Temperaturflöden i järnvägstunnlar och tunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen. (BeFo projekt 326, avslutas 2020).

 • Dimensionering av bergförstärkning enligt Eurokod med tillförlitlighetsbaserade metoder. (BeFo projekt 327, avslutas 2019).

 • Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön. (BeFo projekt 328, avslutas 2019).

 • Analys av skadezonens utbredning beroende på geologi samt tillämpning av MWD-teknik för att prognosticera dess omfattning i kvarvarande berg.  (BeFo projekt 344, avslutas 2019).

 • Framtagande av matematisk modell för tryckuppbyggnad under injektering. (BeFo projekt 351, avslutas 2019).

 • Ökat tillåtet grundtryck vid grundläggning på berg. (BeFo projekt 356, avslutas 2019).

 • Inspektion av tunnlar med innertak. (BeFo projekt 357, avslutas 2020).

 • Nyttiggörande av injekteringsforskning i byggprocessen. Vidareutveckling av en injekteringssimulator.  (BeFo projekt 360, avslutas 2020).

 • Identifiering av utfall med numeriska analyser.  (BeFo projekt 365, avslutas 2020).

 • Kontinuerlig mätning av cementbaserade injekteringsmedels reologiska egenskaper –
  demonstration av ultraljudsteknik. (BeFo projekt 368, avslutas 2020).

 • Hållbart samhällsbyggande med beständig betong.  (BeFo projekt 376, avslutas 2020).

 • Fördjupad studie av grundvattensänkning och påföljande återhämtning. (BeFo projekt 377, avslutas 2020).

 • Standardisering av mätning av inträngningsförmåga och reologi av cementbaserade
  injekteringsmedel. (BeFo projekt 378, avslutas 2019).

 • Effektiv användning av bergförstärkning vid tunnelbyggande. (BeFo projekt 379, avslutas 2019).

 • Seismoelektrik - fälttester av apparatur, Etapp 4. (BeFo projekt 380, avslutas 2020).

 • Tillämpning av observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk för optimala beslut. 
  (BeFo projekt 381, avslutas 2019).

 • Hydrofob betong. (BeFo projekt 383, avslutas 2020).

 • Hållbar resursanvändning av undermarksrymden. (BeFo projekt 385, avslutas 2020).

 • Verifiering av nytt verktyg för icke-förstörande kontroll av bergbultars ingjutning. (BeFo projekt 386, avslutas 2019).

 • Utveckling av dynamisk injektering. Etapp 1. (BeFo projekt 387, avslutas 2019).

 • Vattenverksamhet i urbana områden: Miljödom, undersökningar, tekniska åtgärder och kontroll. (BeFo projekt 389, avslutas 2021).

 • Experimentell och teoretisk studie av skaleffekten på bergmekaniska parametrar för bergsprickor. 
  (BeFo projekt 391, avslutas 2020).

 • Impact of surface roughness on design criteria for grouting of rock fractures. (BeFo projekt 392, avslutas 2020).

 • Utvärdering av beräkningsmetod för injekteringsdesign och vidareutveckling av beräkningsverktyg.
  (BeFo projekt 393, avslutas 2019).

 • Spänningsinducerade brott i tunnlar och bergrum. (BeFo projekt 394, avslutas 2019).

 • Utredning av riskbaserade förhållningssätt till bergdimensionering med anledning av revideringen av Eurokod 7 
  (BeFo projekt 395, avslutas 2019).

 • Praktiska riktlinjer för sprutbetong. (BeFo projekt 396, avslutas 2019).

 • Korrosionsprovning och korrosionsskydd av olika typer av bergbultar - långtidsexponering. (BeFo projekt 397, avslutas 2019).

 • Läckande bergbulthål, orsak och åtgärder. (BeFo projekt 398, avslutas 2019).

 • Binghampluggens utseende vid två-dimensionell radiell strömning. (BeFo projekt 399, avslutas 2019).

 • Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande –
  Del 1: Risk‐baserad optimering vid modellering av geologiska egenskaper. (BeFo projekt 400, avslutas 2023).

 • Ultraljuddispergering av cementbaserat injekteringsbruk.  (BeFo projekt 401, avslutas 2023).

 • Insamling och lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data. Förstudie. (BeFo projekt 402, avslutas 2019).

 • Revidering av AMA Bergschakt. (BeFo projekt 403, avslutas 2019).

 • Dynamisk injektering baserad på återkopplad resonans, generering av fyrkantvåg samt tryckslag. (BeFo projekt 404, avslutas 2019).

 • Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager. (BeFo projekt 405, avslutas 2019).

 • Designmetoder för bergmassor med varierande geologi och spänningsförhållanden. (BeFo projekt 406, avslutas 2020).

 • Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt. (BeFo projekt 407, avslutas 2021).

 • Ett nytt halvanalytiskt verktyg för spänningstolkning baserad på utfall från borrhål. (BeFo projekt 408, avslutas 2019).

 • Förstudie: Förstärkt bergmekanisk verklighet. (BeFo projekt 412, avslutas 2020).