Forskningsprogram 2017-2020

BeFos forskningsprogram ligger till grund för utlysningarna. 


Senaste versionen av ansökningsformuläret kan du ladda ner här.

Pågående utlysning är öppen t.o.m. 29 december 2018.

  
De övergripande nyheterna i programmet är en ökad tyngd på aspekten hållbarhet för att vi i branschen ska få en helhetssyn på detta. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inklusive säkerhet och arbetsmiljö är genomgripande och av största betydelse för branschens och samhällets utveckling. De ses dock inte primärt som egna forskningsområden utan som aspekter som är av hög relevans för samtliga åtta mer fackinriktade forskningsområden. Aspekterna ska därför alltid analyseras, beaktas, belysas eller på annat sätt behandlas inom varje forskningsprojekt. 

I det nya forskningsprogrammet har ett nytt forskningsområde tillkommit medan två tidigare områden har tagits bort. Flertalet övriga forskningsområden har fått nya namn och delvis ny beskrivning.

Forskningsområdena/Research programme topics: 

  1. Undermarksplanering/Planning of Underground Space
  2. Byggprocessen/The Building process
  3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift/Investigations and characterization for planning, construction and operation
  4. Bergförstärkning och dimensionering/Rock support and design  
  5. Tätning samt vatten- och frostsäkring/Sealing and handling of water and ice. (Specifikt avseende injektering: se BeFos injekteringsprogram. /Sealing using grouting - Refer to specifically designed program "BeFo Grouting Program 2012-2022", in Swedish)
  6. Berguttag och gruvbrytning/Rock and mining excavation  
  7. Drift och Underhåll/Operation and maintenance  
  8. Material – funktion och beständighet/Materials – function and longevity 

BeFo injekteringsprogram 2012 – 2022 / BeFo Grouting Program 2012-2022 (in Swedish)

För tätning med hjälp av injektering finns sedan tidigare ”BeFos injekteringsprogram – Kompetensuppbyggnad och forskning 2012-2022” som i helhet beskriver behov och förslag till insatser specifikt inom berginjektering. 

Programmet utgör BeFos satsning på utveckling av kunskap och teknik för berginjektering under åren 2012 – 2022.

Forskning om berginjektering har funnits med i BeFos program sedan 1980-talet. Under denna tid har forskningen fört ämnet från svartkonst, som det en gång myntades av Carl-Olof Morfeldt, till en ingenjörsvetenskap med komponenter från många områden – geologi, geohydraulik, materialvetenskap, reologi och produktionsteknik. 

Omsättningen i praktiken har dock släpat efter vilket till del beror på att viktiga frågor fortfarande finns att lösa.