Forskningsprogram 2017-2020

BeFos nya forskningsprogram ligger till grund för utlysningarna. 

Skicka in ditt projektförslag senast den 3 september 2018.
Senaste versionen av ansökningsformuläret kan du ladda ner här.

  
De övergripande nyheterna i programmet är en ökad tyngd på aspekten hållbarhet för att vi i branschen ska få en helhetssyn på detta. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inklusive säkerhet och arbetsmiljö är genomgripande och av största betydelse för branschens och samhällets utveckling. De ses dock inte primärt som egna forskningsområden utan som aspekter som är av hög relevans för samtliga åtta mer fackinriktade forskningsområden. Aspekterna ska därför alltid analyseras, beaktas, belysas eller på annat sätt behandlas inom varje forskningsprojekt. 

I det nya forskningsprogrammet har ett nytt forskningsområde tillkommit medan två tidigare områden har tagits bort. Flertalet övriga forskningsområden har fått nya namn och delvis ny beskrivning.

Forskningsområdena: 

  1. Undermarksplanering
  2. Byggprocessen
  3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift
  4. Bergförstärkning och dimensionering
  5. Tätning samt vatten- och frostsäkring (Specifikt avseende injektering: se BeFos injekteringsprogram, nedan)
  6. Berguttag och gruvbrytning
  7. Drift och Underhåll
  8. Material – funktion och beständighet 

   

BeFo injekteringsprogram 2012 – 2022

För tätning med hjälp av injektering finns sedan tidigare ”BeFos injekteringsprogram – Kompetensuppbyggnad och forskning 2012-2022” som i helhet beskriver behov och förslag till insatser specifikt inom berginjektering. 
Programmet utgör BeFos satsning på utveckling av kunskap och teknik för 
berginjektering under åren 2012 – 2022.

Forskning om berginjektering har funnits med i BeFos program sedan 1980-talet. Under denna tid har forskningen fört ämnet från svartkonst, som det en gång myntades av Carl-Olof Morfeldt, till en ingenjörsvetenskap med komponenter från många områden – geologi, geohydraulik, materialvetenskap, reologi och produktionsteknik. 

Omsättningen i praktiken har dock släpat efter vilket till del beror på att viktiga frågor fortfarande finns att lösa.